2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Info pre rodičov


 Čo potrebuje dieťa do školy

 •   Papuče
 •   Pyžamo
 •   Náhradné oblečenie do skrinky
 •   Papierové vreckovky
 •   Zubnú kefku, zubnú pastu, pohár
 •   Staršie deti telocvičný úbor

 VŠETKY OSOBNÉ VECI PODPÍSANÉ ALEBO OZNAČENÉ!

  

Podmienky prijatia do MŠ

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

 • Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti od 2 rokov môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a voľné kapacity
 • Prednostne sa prijímajú deti ,ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Deti zamestnaných rodičov
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie je možné dieťa prijať na adaptačný pobyt

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ do 30 dní od doručenia prihlášky.


Čo sa dieťa naučí

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 • psychomotorické - na konci obdobia  dieťa zvláda sebaobslužné  a hygienické návyky, používa všetky zmysly, ovláda  základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť,, má vytvorený vzťah k vlastnému zdraviu a zdraviu iných
 • osobnostné - dieťa má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, uvedomuje si vlastnú identitu, dôsledky svojho správania
 • sociálne - dieťa sa správa empatické k druhým, hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve, dokončí činnosť, rieši konflikty, dokáže veku primerane hodnotiť seba aj iných
 • komunikatívne - dieťa počúva s porozumením, vedie monológ a dialóg, vyjadruje svoje myšlienky, názory, prejavuje predčitateľskú gramotnosť
 • kognitívne - dieťa hľadá súvislosti, rieši problémové úlohy, uplatňuje matematické myslenie, porovnáva, odôvodňuje, hodnotí, uplatňuje vlastné predstavy o riešení
 • učebné - dieťa prejavuje zvedavosť, využíva primerané pojmy, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá, kladie otázky, učí sa spontánne, hodnotí vlastný výkon aj výkon iných, sústredí sa primerane dlhý čas
 • informačné - dieťa prejavuje radosť zo získaných informácií, využíva rôzne zdroje

  

Konzultácie

Rodičia môžu využiť poradenskú činnosť MŠ v nasledovných oblastiach:

 • adaptácia v prostredí MŠ,
 • socializácia dieťaťa,
 • pripravenosť pre vstup do ZŠ.

V prípade potreby môžu rodičia osloviť ktorúkoľvek pani učiteľku alebo priamo riaditeľku MŠ Danku Černičkovú alebo zástupkyňu Alenu Hudákovú. Poradenská činnosť je poskytovaná aj v ďalších špecializovaných oblastiach:

 • logopedická starostlivosť: Alena Krajčová, Viera Urbanovská
 • zdravý životný štýl dieťaťa predškolského veku: Renáta Filiačová
 • duševná hygiena dieťaťa predškolského veku: Darina Čeligová
 • talentované deti a ich individuálny rozvoj: Tatiana Marmanová
 • zdravotnícka výchova: Ľudmila Kováčiková
 • rozvoja a prezentácia športových schopností detí: Viera Luhová
 • inovatívne metódy a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese pri príprave detí na vstup do ZŠ: Mgr. Andrea Golejová

Dokument:

Stravovanie v MŠ

STRAVOVANIE  V  MATERSKEJ  ŠKOL DESIATA OBED OLOVRANT Pri výrobe jedál používame receptúry z Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. Sme zapojení do celospoločenských...