In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Kto sa postará o Vaše dieťa?

Kto sa postará o Vaše dieťa?

Zamestnanci MŠ:

  • Riaditeľka školy: Tatiana Pavlacová
  • Učiteľka MŠ: Ing. Gabriela Koyšová
  • Školníčka: Oľga Valachová
  • Vedúca školskej jedálne: Ing. Lenka Krajčoviechová
  • Kuchárka: Anna Majtánová

Naša materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom 21 zapísaných detí, vo veku od 3 – 6 rokov. Edukačná činnosť je realizovaná na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu „ Od studničky k rieke“.

Ako jediná škola v okrese sme držiteľom medzinárodného certifikátu „Zelená škola“. Zelená škola je spôsob, ako sa odlišovať od ostatných.

Koncepcia rozvoja MŠ:

  • Upozorniť rodičovskú verejnosť na umiestnenie MŠ v zdravom, krásnom a čistom prostredí
  • Rozvíjať regionálnu výchovu
  • Pokračovať v účasti v medzinárodnom projekte „Zelená škola“ – v rámci zveľaďovania a ochrany prírody, šetrenia energiami, separovaním i v biokompostovaní.

Čo Vám môžeme ponúknuť?

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej a literárno-dramatickej, hru na flautu, prácu s Legom, internetom, interaktívnou tabuľou, modernými učebnými pomôckami a hračkami, krúžok anglického jazyka, dobrú spoluprácu s logopédom, pediatrom, špeciálnym pedagógom z CPPP, ZŠ, CVČ i ZUŠ. Tradičné spoločné akcie s rodičmi a miestnou komunitou a dobrú spoluprácu s rodinou založenú na rovnocenných partnerských vzťahoch.

Späť