In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Materská škola Nosice už 25 ročná

Naša materská škola má 25 rokov. Vybudovaná bola v akcii „Z“ a daná do prevádzky v roku 1991. A jej poloha? Nádherné prostredie v strede Starých Nosíc, je krásna a my sme na ňu pyšní.

Je to jednotriedka, s počtom 21 detí vo veku 3 – 6 ročných, o ktoré sa stará 5 obetavých ľudí:   2 pedagogickí zamestnanci, školníčka, kuchárka a vedúca školskej jedálne.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a Školským vzdelávacím programom „Od studničky k rieke“ doplneným témami v oblasti enviromentálnej a regionálnej.

10 rokov sme dôstojne reprezentovali materskú školu i naše mesto aktívnou účasťou v medzinárodnom projekte Zelená škola, v období rokov 2004/05 – 2014/15, čím sme sa nielen zviditeľnili, ale i odlíšili od ostatných.

Z úspechov školy spomeniem iba niektoré: 1. miesto v celoslovenskej súťaži MISS KOMPOST, zapojenie sa do mestského projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve, biokompostovaní a separovaní odpadu. Zvlášť významná pre nás bola návšteva z ČR v októbri 2014 z CEA Sluňákov, z Olomouca, pre ktorých sme pripravili metodický deň zameraný na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti enviromentálnej, ale aj regionálnej výchovy.

Tak ako ostatné materské školy i my sme zapojení do projektu Školské ovocie i do mliečneho programu. Pravidelne sa zúčastňujeme s deťmi podujatí v rámci mesta,  prípravou kultúrnych programov a vystupovaním našich detí tešíme širokú mestskú verejnosť, rodičov i obyvateľov miestnej časti. Z našich pravidelných a už tradičných spoločných akcií s rodičmi spomeniem Šarkaniádu, Tekvičkové kráľovstvo, Orieškové hody, Mikulášsku a vianočnú besiedku, Fašiangový bál, Vítanie jari, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, MDD s miestnymi hasičmi, koncoročnú Opekačku pri príležitosti Dňa otcov.   Dobrú spoluprácu máme s CVČ Včielka, so základnými školami v meste, ZUŠ, Domom kultúry, Mestskou knižnicou i CPPPaP.

Naše deti sú múdre, kvalitne a dobre pripravené na vstup do prvého ročníka ZŠ a my sme na ne hrdí. Sú talentované, navštevujú ZUŠ v hudobnom i výtvarnom odbore, tanečné i športové krúžky  v CVČ i v rámci mesta – futbal, hokej, krasokorčuľovanie, plávanie.

Naša materská škola je nielen v krásnom prostredí, ale je aj naozaj krásna, funkčne a dobre vybavená hračkami, modernými, ekologickými učebnými pomôckami, didaktickou technikou. Postupnou modernizáciou sme opravili strechu, vymenili okná, dvere, nábytok, vybudovali chodníky, terasu, opravili detské sociálne zariadenie, šatne a chodby, vybudovali funkčný školský dvor.                                                                                                                                                   Bez dobrej spolupráce a pomoci zriaďovateľa, Mesta Púchov by sme toto všetko nezvládli, preto moje poďakovanie patrí aj im. Patrí sa mi povedať, že kedykoľvek som požiadala vedenie mesta o pomoc, nikdy ma neodmietli, ani teraz, ani za ostatné roky späť.

Rovnako mi neodmietli pomoc moje kolegyne, keď bolo potrebné čokoľvek prerábať a opravovať v mimopracovnej dobe, v čase dovolenky alebo víkendov.

A vyplatilo sa. Žijeme ako jedna rodina, s našimi deťmi, ich rodičmi a tešíme sa z každého príjemne a zmysluplne prežitého dňa.

Antalová Alena

 

ZELENÉ ŽABKY (záver)

Nosice sú, vec  je jasná,
časť Púchova prekrásna.
Zľava tíško tečie Váh,
sprava to ticho ruší vlak.

V strede Nosíc  škôlka stojí,
do nej hŕba detí chodí.

Bystré nôžky, múdre hlávky,
to sme my, Zelené žabky!

Na tvári nám úsmev žiari,
Tešíme sa, veď sme zdraví.

Chcete o nás vedieť viac?
Príďte sa k nám podívať!

/A. A./

Späť