In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Oznam o zápise detí do MŠ

Vážení rodičia, riaditeľka Materskej školy Púchov, Nosice 221 Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období 9.05. a 16.05.2018 v čase od 14,00 do 16,30 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť z našej webovej stránky.

Žiadosť o prijatie môže byť vypísaná i vlastnou rukou zákonného zástupcu, musí však obsahovať i potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Do materskej školy budú prednostne prijaté deti vo veku od 3. do 6. rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Deti mladšie ako 3 roky, môžu byť prijaté  iba v prípade nenaplnenia kapacity materskej školy.

Kapacita materskej školy:  21 detí

Deti so zdravotným postihnutím môžu byť prijaté len vtedy, ak to prevádzka a vybavenie MŠ dovoľuje a nenaruší to plynulý chod MŠ.  K žiadosti musí byť priložené i odborné lekárske vyjadrenie.

Ostatné podmienky prijatia môže určiť zriaďovateľ, Mesto Púchov, nemôžu však byť diskriminačné.

Poplatky za MŠ určuje VZN Mesta Púchov.

 

Riaditeľka a zamestnanci materskej školy sa tešia na stretnutie s Vami.

 

 

V Púchove dňa 9. 04. 2018

Antalová Alena

Riaditeľka školy

Späť