In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Rada školy a Združenie rodičov pri MŠ 1.mája 1348/28 v Púchove

 

 

Cieľom združenia rodičov Materskej školy 1.mája 1348/28 v Púchove, je spolupráca s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy, zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré MŠ navštevujú.

Rada školy Materskej školy 1.mája 1348/28, v Púchove pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým zavažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Zloženie RŠ má 5 členov, z toho dvaja zvolení zástupcovia rodičov, jeden zvolený pedagogický zamestnanec, jeden nepedagogický zamestnanec, jeden delegovaný zástupca mestského úradu.

Rada školy pracuje od marca 2016 v nasledovnom zložení:

 

Renáta Čelková                               predseda RŠ

Ing. Jana Urbanová                        za rodičov

Bc. Alena Rosinová                         za rodičov

Emília Gašpárková                          za nepedagogických zamestnancov

Ing. Daniel Lako                             za zriaďovateľa

Voľba do RŠ sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Späť