2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Vedúca ŠJ  : Ing, Lenka Krajčoviechová

kontakt: 0911 159 829, email:

Kuchárka  : Anna Majtánová  

Školská jedáleň je zapojená do projektov:

- "Školský mliečny program"

- "Ovocie a zelenina do škôl"

Poplatok za stravu dieťaťa : 33,00 / 20 dní x 1,54 € + 2,00 € réžia /

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.

Predškoláci: nakoľko došlo k zmene uhrádzania stravného, podrobné informácie dostanete od vedúcej ŠJ na stretnutí 2.9.2021 o 15.00 hod v budove MŠ.


Zariadenie školského stravovania pracuje podľa aktuálnych noriem, vyhlášok. Dodržiava platné hygienické pravidlá a vytvára príjemné prostredie pre svojich malých stravníkov.

Zariadenie školského stravovania ponúka možnosť stravovania sa cudzím stravníkom.

Strava sa poskytuje počas bežných pracovných dní (mimo štátnych sviatkov, soboty, nedele a mimo prerušenia prevádzy MŠ )

Jedálníček : jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžeta pozrieť na stránke

www.eskoly.sk/nosicec221