In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti/prihlášky o prijatie dieťaťa do materskej školy od 2.9.2021 prijímajú v termínoch 17. 05. 2021 a 24. 05. 2021 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod. riaditeľky materských škôl:

  • Mgr. Jarmila Rolincová: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
  • Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
  • Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
  • Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
  • Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
  • Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221, Púchov,
  • Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

Späť