In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od 2.9.2022 prijímajú riaditeľky materských škôl

-        Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

-        Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

-        Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

-        Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

-        Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

-        Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221, Púchov,

-        Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

v termínoch:

11. 05. 2022 a 18. 05. 2022 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na web stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk aj s potrebným zoznamom potvrdení, ktoré je treba k žiadosti priložiť. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné v súlade s VZN č. 2/2021 o určení spádových materských škôl. V tomto prípade žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia, alebo sa môžu preukázateľne dohodnúť písomným vyhlásením, že žiadosť podpisuje jeden zákonný zástupca, pričom rozhodnutie sa tiež doručí len uvedenému zákonnému zástupcovi. Písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti musí byť doručené riaditeľke školy.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste a webovom sídle materskej školy.

Ak dieťa počas školského roka 2021/22 v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe  predpísaných súhlasov: lekára a príslušného zariadenia poradenstva a prevencie spolu  s informovaným súhlasom rodiča.

Zákonní zástupcovia môžu materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne, poštou, e-mailom aj elektronicky s využitím schránky MŠ a elektronického podpisu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.8. 2023 nedovŕši šesť rokov veku uvažuje o tom, že požiada ZŠ o to, aby bolo jeho dieťa od šk. r. 2023/24 výnimočne prijaté do 1. roč. ZŠ je potrebné už teraz požiadať riaditeľku MŠ o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku s priložením predpísaných vyjadrení lekára a príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ

primátorka mesta

 

Viac informácií a prihlášku nájdete v sekcii Pre rodičov.

Späť