2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 2022


Materská škola Požiarna 1292/11 bude počas leta 2022 otvorená počas nasledovných dátumov:

- Od 8.8.2022 do 26.08.2022 vrátane

Elokované pracovisko MŠ Komenského 50 bude celé leto 2 mesiace zatvorené.


Mimo týchto termínov môžete sa záväzne od 9.mája 2022 prihlasovať pani učiteľkám na jednotlivých triedach. Vaše dieťa bude umiestnené v našej materskej škole na hlavnej budove počas vyššie uvedených termínoch a v ostatnom čase deti 1.triedy v MŠ Požiarna 1291 a deti 2., 3., 4.triedy a z Elokovanej MŠ pôjdu na MŠ Mládežnícka. Nižie nájdete tabuľku s dátumami otvorených všetkých MŠ v meste Púchov.

Deti, ktoré sa budú presúvať na iné materské školy, sa budú presúvať len v najnevyhnuteľnejších prípadoch. Prosíme rodičov, ktorí môžu byť doma, aby si v tomto čase zabezpečili, nakoľko všetky materské školy majú obmedzenú kapacitu.

 

 

Oznamujeme zákonným zástupcom, že zabezpečenie prázdninovej činnosti v MŠ vo vyššie uvedených termínoch v auguste 2022 je pripravené v súlade s

§ 1 ods. (4) vyhlášky č.541/2021 o materskej škole. Zároveň žiadame zákonných zástupcov:

Do 4.júna 2022 záväzne prihlásiť dieťa na letnú prázdninovú činnosť do MŠ podľa vyššie uvedeného harmonogramu počas leta na obidva mesiace a uhradiť príspevok najneskôr do 10. júna 2022 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!

 

 

  1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 26. august 2022 a uvedú, v ktorých týždňoch  -  ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

  1. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté na prázdninovú činnosť v konkrétnom mesiaci vo výške:

a)     za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň:    10,00 €,

b)     za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne:       20,00 €,

c)     za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne:         30,00 €,

d)     za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne:     40,00 €.

 

Čísla príjmových účtov:

-        Chmelinec 1411/6                SK04 5600 0000 0072 3076 2002

-        Mládežnícka 1438/13           SK30 7500 0000 0040 2666 6319

-        1. mája 1348/28                    SK60 7500 0000 0040 2357 1285

-        Požiarna 1291/26                  SK52 7500 0000 0040 2357 9092

-        Požiarna 1292/11                  SK93 7500 0000 0040 2633 5579

-        Nosice 221                            SK85 7500 0000 0040 2358 9071

-        Slovanská                             SK18 5600 0000 0072 1011 2002

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 22“.

 

Upozornenie zákonných zástupcov:

Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov  za obidva mesiace: júl, aj august 2022.

Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do vybranej materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

 

  1. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí na prázdninovej činnosti v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

  1. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Dokument: