2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zameranie


Prevádzka materskej školy:  6:00 - 15:30 hod.

Zameranie MŠ:

-        rozvíjať celostný osobnostný rast detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí

-       posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národnym hodnotám a tradíciam štátu, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre

-       upredňostňovať zážitkové učenie dieťaťa, premyslené vytváranie podmienok na účinný sabarozvoj osobnosti dieťaťa

-       pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stánkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí

-       zamerať sa na rozvoj estetického cítenia v oblasti hudobnej, hudobno – pohybovej, literárno – dramatickej a výtvarnej výchovy

Silné stránky školy:

 • kvalitne vypracovaný Školský vzdelávací program : Šťastný dráčik
 • 100 % kvalifikovanosť pedagogického zboru, vysoká  odbornosť pedagogických zamestnancov, ochota vzdelávať sa a vnášať nové metodické postupy do práce s deťmi
 • Metodické združenie pre pedagogických zamestnancov pracuje počas celého roka
 • vypracovaná koncepcia školy je reálna a plní sa
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou realizované plány individuálneho rozvoja
 • MŠ sa zapája do verejného života v meste:
 • spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti - pripravuje program na Uvítanie detí do života
 • pripravuje program na stretnutia s dôchodcami v meste Púchov
 • pripravuje kultúrny program na mikulášsky jarmok, program na Vítanie jari
 • krúžky sú vedené pani učiteľkami z materskej školy
 • vzťahy na pracovisku a klíma školy je priaznivá
 • vypracovanie a realizácia vlastného projektu na školskú záhradu – jeho postupné plnenie, v lete 2015 sme z príspevku 2% daní od rodičov vybudovali malé futbalové ihrisko pre deti v školskej záhrade
 • modernizácia interiéru a exteriéru materskej školy
 • dosahované dobré výsledky v oblasti hudby, spevu, hudobno-pohybovej výchovy, výtvarnej výchovy – výtvarné práce sú zasielané do rôznych súťaží
 • kvalitné učebné pomôcky- ineteraktívna tabuľa, Magic Box, sa využívajú vo výchovnom procese
 • dostatok hračiek na hru detí
 • množstvo zaujímavých akcií v škole napr.:
  • Ovocníčkovia – príprava vitamínových chuťoviek z ovocia
  • Fašiangy – Karneval – výroba masiek, tanec masiek
  • Od semienka k rastlinke- zážitkové učenie
  • Deň Zeme  - beseda s lesnikmi spojená s aktivitami v školskej záhrade
  • Beseda s astrológom: Vesmir – pozeranie slnka cez špeciálny ďalekohlad
  • Beseda s pracovníčkou knižnice v Župnom dome – marec mesac knihy –vzbudiť záujem o knihy
  • Korčuliarský výcvik – základy korčuľovania
  • Predplavecká príprava -  základy plaveckých zručností
  • Tvorivé dielne s rodičmi. Príprava na Vianoce
  • Besiedky ku dňu matiek
  • Olympijský deň – vzbudenie záujmu o športovanie
  • Rozlúčka s predškolákmi
  • Spolupráca s ZUŠ  - koncerty pre deti
  • Profesionálne divadelné predstavenia, konané v materskej škole
  • A iné akcie organizované školou

 

 • v spolupráci s rodičovskýcm zružením sme vypracovali projekt: Obnova výchova a vzdelávania  - Vytvorenie a distribúcia hudobných pomôcok pre materské školy, vybudovali sme malé futbalové ihrisko pre deti, spoločne sme sa zapojili do projektu Maľujeme spolu vrámci dňa Zeme.
 • Vyhrali sme projekt v Hypermarkete Tesco v Púchove. Projekt: Hravo a zdravo je zameraný na podporu zdravia a zdravého životného štýlu detí, rozvíjanie pozitívneho postoju k športovým aktivitám u detí predškolského veku. Projekt sme zrealizovali v 10/2017, bol zaradený medzi úspešné projekty.