In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Harmonogram letných prázdnin 2022

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných mesiacov júl a august 2022

Júl 2022 v prevádzke MŠ:

od 1.7.2022 do 8.7.2022 vrátane

 • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
 • Materská škola, Nosice 221, Púchov,
 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov,

od 11.7.2022 do 15.07.2022 vrátane

 • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
 • Materská škola, Nosice 221, Púchov,
 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov,

od 18.7.2022 do 22.07.2022 vrátane

 • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

Od 25.7. do 5.8.2022 budú MŠ zatvorené.

August 2022 v prevádzke MŠ:

od 8.8.2022 do 12.8.2022 vrátane

 • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

od 15.8.2022 do 19.8.2022 vrátane

 • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

od 22.8.2022 do 26.8.2022 vrátane

 • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov.

Od 30.8.2022 do 31.8.2022 budú MŠ zatvorené.

POKYNY

 1. Najneskôr do 4 júna 2022 podľa nevyhnutnej potreby záväzne prihlásiť dieťa do MŠ podľa vyššie uvedených týždňov v mesiacoch júl –august 2022 (naraz za oba mesiace).
 2. Uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ najneskôr do 10. júna 2022 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!
 3. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 26. august 2022 a uvedú, v ktorých týždňoch - ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.
  Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečujeriaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.
 4. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté v konkrétnom mesiaci vo výške:
  • za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň: 10,00 €,
  • za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne: 20,00 €
  • za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne: 30,00 €,
  • za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne: 40,00 €.
 5. Čísla príjmových účtov:
  • Chmelinec 1411/6 SK04 5600 0000 0072 3076 2002
  • Mládežnícka 1438/13 SK30 7500 0000 0040 2666 6319
  • 1. mája 1348/28 SK60 7500 0000 0040 2357 1285
  • Požiarna 1291/26 SK52 7500 0000 0040 2357 9092
  • Požiarna 1292/11 SK93 7500 0000 0040 2633 5579
  • Nosice 221 SK85 7500 0000 0040 2358 9071
  • Slovanská SK18 5600 0000 0072 1011 2002
  • Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 22“.
 6. Upozornenie zákonných zástupcov:
  • Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov za obidva mesiace: júl, aj august 2022. Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do tejto materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!
 7. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.
 8. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Späť