In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijímajú riaditeľky materských škôl:

  • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

  • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

  • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

  • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

  • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

  • Materská škola, Nosice 221, Púchov

  • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

Termíny odovzdávania prihlášok:

07. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

14. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia:

  • vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Späť