In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


OZNAM - pracovná ponuka - KUCHÁR/KA

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov

kontakt: mobil: 0911 898 956, e-mail:  jkovarova123@gmail.com

Požiadavky na uchádzača: KUCHÁR/KA
Pred nástupom do pracovného pomeru uchádzač musí preukázať svoje kvalifikačné predpoklady: odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie do zamestnania

-          profesijný životopis

-          kópia -  doklad o vzdelaní, odbornej a zdravotnej spôsobilosti

-          podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :

- poštou na adresu: Materská škola, 1. mája 1348/28, 020 01 Púchov

- e-mailom na adresu: jkovarova123@gmail.com

V Púchove 02.12.2021

Späť