In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Stravovanie v MŠ

STRAVOVANIE  V  MATERSKEJ  ŠKOLE

DESIATA
OBED
OLOVRANT

Pri výrobe jedál používame receptúry z Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. Sme zapojení do celospoločenských programov v rámci EU Mlieko pre školy a Školské ovocie.

Od spoločnosti DANONE sme získali certifikát  ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ.

Základom dobrej výživy je pestrosť. Preto sa snažíme, aby sa vystriedalo veľa rôznych a zdravých jedál, ktoré podporujú správny vývin detí. Nezabúdame ani na dodržiavanie pitného režimu, ktorý zabezpečujeme ovocnými či  bylinkovými čajmi a šťavami.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

Deti 1. a 2. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 3. triedy aj vidličku, od 2. polroku príbor a deti 4. triedy kompletný príbor.

Mesačný poplatok za stravu je 28,- eur.

Strava sa uhrádza mesiac vopred na potravinový účet v Prima banke na  číslo  SK35 5600 0000 0072 3076 6003

s číslom variabilného symbolu, ktorý priradí vedúca školskej jedálne.

Písomnou  formou  na vývesnej tabuli MŠ sa snažíme rodičov upozorňovať na význam správnej výživy.

 

Späť