2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Úvod


MS Chmelinec

MS Chmelinec

Milí priatelia prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho celý ďalší život najdôležitejších.

Motto: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“ Robert Fulghum

logo ms chmelinec

Poslaním  našej materskej školy je vytvoriť takú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...

Naša škôlka je v prevádzke od septembra 1984. Prevádzka MŠ je od pondelka do piatka od 6,00 hod. do 15,30 hod. Edukačné aktivity uskutočňujeme v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED0 podľa denného poriadku. Prevládajú hravé formy práce - zakotvené v školskom vzdelávacom programe "LEVÍK".

Charakteristika materskej školy

Materská škola je 5 - triedna. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním vo veku spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Triedy sú vybavené aktuálnymi pomôckami, ktoré sa neustále dopĺňajú a obmieňajú. Súčasťou tried sú i počítače, ktoré pomáhajú deťom postupne sa začleniť do sveta digitalizácie. Štvrtá a piata trieda navyše ponúka deťom prácu s interaktívnou tabuľou.

Podmienky dochádzky dieťaťa do MŠ

Dochádzka do materskej školy sa riadi týmito pravidlami:

 • do materskej školy môžu chodiť len zdravé deti
 • rodič ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke na triede
 • rodič vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu)
 • príchod detí do MŠ je spravidla do 7.45 hod
 • na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň vopred alebo aktuálne ráno telefonicky
 • rodič si vyzdvihne dieťa z materskej školy do 15.30 hod.
 • učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede
 • ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára
 • ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa
 • zákonný zástupca má povinnosť okamžite aktualizovať osobné údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad núdze
 • na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov

Uvedené pravidlá sú vytvorené v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých našich detí a rodičia sú povinní ich rešpektovať.

Zamestnanci školy

Chmelinec má nové fotky!

Priblížte si aktivity detí na Chmelinci výberom fotografií z celého roka 2012/2013. Od zimných radovánok až po rozlúčku s predškolákmi.

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
zmluvy 0.00 Eur nestanovený nestanovený