2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Autor: 2017-08-15 11:07:51

Denný poriadok

Denný poriadok 06.00 - 08.00 Schádzanie sa detí, námetové a didaktické hry podľa voľby detí, individuálna práca s deťmi 08.00 - 08.30 Hygienické návyky, raňajky, stolovanie 08.30 - 08.45...


Autor: 2017-08-15 10:17:26

Rekonštrukcie v MŠ

  Naše nové príručné kuchynky.     Naša nová umyváreň a WC pre deti.     Súčasťou našej materskej školy je školská záhrada s množstvom zelene, ktorú sme obohatili novými hracími prvkami a...


Autor: A.A.2017-04-26 13:49:59

Materská škola Nosice už 25 ročná

Materská škola Nosice už 25 ročnáNaša materská škola má 25 rokov. Vybudovaná bola v akcii „Z“ a daná do prevádzky v roku 1991. A jej poloha? Nádherné prostredie v strede Starých Nosíc, je krásna a my sme na ňu pyšní. Je to...


Autor: admin2015-11-19 08:43:06

Chmelinec s novými fotografiami

Chmelinec s novými fotografiamiZaujíma vás, čo všetko sa udialo v tomto roku v škôlke na Chmelinci? Pozrite si nové fotografie zo škôlkarských súťaží, výletov a predstavení. Tušíte o tom, že na Chmelinci sa v lete kúpu v...


Autor: 2015-04-30 11:59:24

Harmonogram škôlok cez letné prázdniny

Harmonogram škôlok cez letné prázdniny


Autor: Mesto Púchov2015-04-20 12:56:12

Pozvánka do Marczibányiho záhrady

Pozvánka do Marczibányiho záhradyDeti, dokončili sme pre vás realizáciu Modernizácie detského ihriska v Marczibányiho záhrade, ktorá obsahuje interaktívnu hraciu plochu, trampolínu a odrazový mostík na skok do diaľky, všetky v...


Autor: Mesto Púchov2015-02-13 11:12:19

Oznam o zápise do Materskej školy

Oznam o zápise do Materskej školy  Mesto P0chov v zmysle S 59 ods. 3 zAkona e. 24512008 Z. z. o vychove a vzdel6vani (Skolskf z1kon) a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v zneni neskor5ich predpisov a S 3 vyhl65ky MS SR d....