2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


Elokované pracovisko, Komenského 50 ako súčasť MŠ Požiarna 1292/11, Púchov otvorilo svoje brány 1.9.2016. Je jedna z najmladších materských škôl v meste Púchov s novým moderným vybavením.


Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou do ZŠ.

MŠ je 2. triedna štátna materská škola, ktorej zriadelovateľom je Mesto Púchov (1.trieda Žabky s kapacitou 15 detí a 2.trieda Slniečka s kapacitou 15 detí). V areáli MŠ je menší školský dvor s novými hracími prvkami, vyvýšnými záhonmi a zakrytým pieskoviskom pre deti.  Stravovanie detí zabezpečuje jedáleň ZŠ Komenského, deťom sa strava podáva v jednotlivých triedach MŠ.


Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Začiatok školského roka

Milí rodičia a deti,   školský rok začína 4.septembra 2023. Tešíme sa na Vás.   Kolektív MŠ

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Elokované pracovisko MŠ Komenského 50 bude zatvorené počas Veľkonočných sviatkov

VÁŽENÍ  RODIČIA Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že počas Veľkonočných sviatkov bude prerušená prevádzka v našej MŠ  a bude ZATVORENÁ Štvrtok 6.4.  – zatvorené Piatok 7.4....

ZATVORENIE Elokovaného pracoviska počas Vianočných školských prázdnin

VÁŽENÍ RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že Elokované pracovisko MŠ Komenskeho bude   od 23.12. 2022 do 5.1. 2023 ZATVORENÉ z dôvodu vysokej chorobnosti detí a...

ZATVORENIE Elokovaného pracoviska

DOLEŽITÝ OZNAM – ZATVORENIE Elokovaného pracoviska   Deti v MŠ sú veľmi choré a percento chorobnosti je vysoké po konzultácii s RÚVZ v Považskej Bystrici bude Elokované pracovisko od 13.12.2022...

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Komenského 50 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov. Informácie...

Zápis detí do materskej školy Elokované pracovisko Komenského 50 na školský rok 2022/2023

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...