In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do MŠ

Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2014/2015 prijímajú riaditeľky materských škôl:

-       Materská škola, Požiarna 1291, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1292, Púchov,

-       Materská škola, Mládežnícka 13, Púchov,

-       Materská škola, Chmelinec 1411, Púchov,

-       Materská škola, 1. mája 1348,Púchov,

-       Materská škola, Nosice 221, Púchov,

-       Základná škola s materskou školou, Slovanská 23.

 

Termíny odovzdávania prihlášok:

26. 02. 2014  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.

12. 03. 2014  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl, v ZŠ s MŠ Slovanská u zástupkyne pre predprimárne vzdelávanie, na internetovej stránke mesta www.puchov.sk, na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.
dokument na stiahnutie

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ/v prípade ZŠ s MŠ Slovanská zástupkyni pre predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne. Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľky materských škôl v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodne o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy.

 

Podmienky prijatia:

  • vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
  • prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Púchov 22. 01. 2014

Mgr. Marián Michalec, v. r.
primátor mesta

Späť