In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise do Materskej školy

 

Mesto P0chov v zmysle S 59 ods. 3 zAkona e. 24512008 Z. z. o vychove
a vzdel6vani (Skolskf z1kon) a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v zneni
neskor5ich predpisov a S 3 vyhl65ky MS SR d. 306/2008 Z. z. o materskej Skole
v zneni neskor5ich predpisov oznamuje, 2e Ziadosti o prijatie diet'afa do materskej
Skoly pre Skolskf rok 201512016 prijimajf riaditel'ky matersklich SkOl:
- Matersk6 Skola, PoZiarna 1291, Puchov, - Materskd Skola, PoZiarna 1292, Puchov, - Matersk6 Skola, MlddeZnicka 13, P0chov, - Materskd Skola, Chmelinec 1411, P0chov, - Materskd Skola, 1. mieja 1348, Ptichov, - MaterskS Skola, Nosice 221, Plchov
- Zfikladnd Skola s materskou Skolou, Slovanskd 23.
Terminv odovzdivania prihli5ok:
25.02.2015 od14.00 hod. - 16.30 hod.
4.03.2015 od14.00 hod. - 16.30 hod.

Mesto Púchov v zmysle S 59 ods. 3 zákona č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávani (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a S 3 vyhlášky MS SR d. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Žiadosti prijímajú riaditel'ky materských škôl:

  • MŠ Požiarna 1291, Púchov
  • MŠ Požiarna 1292, Púchov
  • MŠ Mládežnícka 13, Púchov
  • MŠ Chmelinec 1411, Púchov
  • MŠ 1. mája 1348, Púchov
  • MŠ Nosice 221, Púchov
  • ZŠ s MŠ, Slovanská 23, Horné Kočkovce

Termíny odovzdávania prihlášok

  • 25.02.2015 od 14.00 hod. - 16.30 hod.
  • 4.03.2015 od 14.00 hod. - 16.30 hod.

Celý dokument oznamu

Prihláška

Späť