In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pozor, zápis prvákov sa blíži!

Mesto Púchov informuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a na základe VZN Mesta Púchov č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, sa uskutoční zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2015/2016.

Miesto zápisu

  • ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov, č. t.: 042/46 31 339, www.zsgorazdovapuchov.edupage.org,
  • ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov, č. t.: 042/46 32 458, www.zsmladeznicka.edupage.org,
  • ZŠ J. A. Komenského, Komenského 50, Púchov, č. t.: 042/46 32 802, www.zskompv.edupage.org,
  • ZŠ s MŠ Slovanská 23 Púchov, č. t.: 042/4677749,www.zsslovanpu.edupage.org.

Termín

  • 21. 01. 2015 (streda)
  • 04. 02. 2015 (streda)
  • Čas: 14. 00 – 17. 00 hod.
V súlade s uvedeným zákonom je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši k 1. 09. 2015 šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa v uvedených termínoch v školskom obvode, podľa trvalého bydliska v súlade s VZN Mesta Púchov č. 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v meste v znení ďalších doplnkov, pokiaľ si nevyberie inú školu, ktorá má dostatočné kapacitné možnosti. Riaditeľ školy prednostne prijíma deti z určeného školského obvodu, ostatné deti podľa kapacitných možností školy.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
V prípade, že dieťa dosiahne šiesty rok veku a nedosahuje školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o odložení povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky:
  • zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky,
  • priloží odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prílohe zoznam školských obvodov.

 

 

Späť