2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Informácie pre rodičov


Školský rok 2018/2019

 

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020
Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje,
že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijímajú
riaditeľky materských škôl:
- Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
- Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
- Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
- Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
- Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
- Materská škola, Nosice 221, Púchov
- Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.
Termíny odovzdávania prihlášok:
07. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.
14. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek
materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre predprimárne
vzdelávanie v uvedenom termíne. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
zákonného zástupcu.
Podmienky prijatia:
- vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje,

že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijímajú

riaditeľky materských škôl:

- Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

- Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

- Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

- Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

- Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

- Materská škola, Nosice 221, Púchov

- Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

Termíny odovzdávania prihlášok:

07. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

14. 05. 2019 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek

materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného

lekára pre deti a dorast zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre predprimárne

vzdelávanie v uvedenom termíne. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného

poradenstva a prevencie Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz

zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia:

- vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Denný poriadok

Denný poriadok 06.00 - 08.00 Schádzanie sa detí, námetové a didaktické hry podľa voľby detí, individuálna práca s deťmi 08.00 - 08.30 Hygienické návyky, raňajky, stolovanie 08.30 - 08.45...

Rekonštrukcie v MŠ

V materskej škole boli na prízemí a na poschodí zhotovené stavané skrine pre didaktický materiál. zhotovenie stavaných skríň v chodbových priestoroch na prízemí a na poschodí prestavba...

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Čo potrebuje dieťa do MŠ: papuče pyžamo náhradné oblečenie do skrinky zubnú kefku, zubnú pastu, pohár Všetky osobné veci podpísané alebo označené!   Podmienky prijatia do MŠ V zmysle Vyhlášky...

Poplatky za MŠ

  Poplatky za materskú školu, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne:   - účet na úhradu  za stravu    :    č. účtu      SK 56 7500 0000 0040 2357 1357 mesačne 26,80 € strava + 2 € režijné...

Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 30....

Rada školy a Združenie rodičov pri MŠ 1.mája 1348/28 v Púchove

    Cieľom združenia rodičov Materskej školy 1.mája 1348/28 v Púchove, je spolupráca s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy, zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré MŠ...

Zamestnanci MŠ Lienka

  1. trieda: deti od 3 - 4,5 roka, 2. trieda: deti od 4,5 - 6  rokov a deti s OŠD Prevádzka MŠ je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Sme materská škola, ktorú navštevuje  44 detí, o ktoré sa starajú 4 pani...

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu a na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0.00 Eur nestanovený nestanovený