2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


Naša materská škola je dvojtriedna a nachádza sa v sídliskovej časti mesta Púchov. Našim zriaďovateľom je mesto Púchov a od októbra 2002 sme školou s právnou subjektivitou. V zhľadom na našu veľkosť sme materskou školou rodinného typu, čo sa odráža i v komunikácií s rodičmi naších detí i ďalšími rodinnými príslušníkmi. O výchovu detí sa starajú 4 kvalifikované pracovníčky, dve tety kuchárky s vedúcou ZŠS a  teta školníčka.

 

uvod

skolka foto

 

MŠ Lienka

 • celodennú starostlivosť  od 6,00 – 15,30 hod
 • prijatie detí vo veku od 3 – do 6 rokov a detí s OŠD
 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • príjemné rodinné prostredie
 • bezpečné školské ihrisko
 • kvalitnú predškolskú prípravu detí,   podľa   Štátneho   vzdelávacieho  programu
 • ŠkvP pod názvom: " Zvedavá Lienka"
 • rešpektovanie vekových osobitostí detí
 • plnohodnotnú  celodennú vyváženú  stravu
 • poskytuje poradenstvo a individuálne pohovory s rodičmi detí
 • spoluprácu s logopédom, a CPPPaP(centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Púchov)

Priebežné aktivity

 • aktivity v súlade so ŠkVP
 • návševy divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrnych a športových podujatí v meste
 • uskutočňovanie stretnutí s rodičmi (tvorivé dielne) a kultúrne programy pre rodičov a rodinných príslušníkov
 • vychádzky do okolitej prírody (okolie Váhu, EuroPark, Kéblie...)

Program školy

 • enviromentálna výchova zameraná na ochranu prírody a separáciu odpadov - účasť na projekte Recyklohry
 • odborná práca s učebňou LEGO-DACTA
 • spolupráca na projekte " Medvedík NIVEA"
 • výučba cudzieho jazyka
 • rozvíjanie spolupráce rodiny a školy (možnosť rodičov zapojiť sa do života MŠ)
 • silné estetické pôsobenie zariadenia interiéru MŠ s charakterom ročných období
 • široká ponuka materiálu na výtvarné a pracovné činnosti, pokusy a experimenty
 • dopravný výchova - účasť  na projekte Bezpečná škôlka
 • aktívne sa zapájame do výtvarných a športových súťaží
 • pravidelne sa podielame na kultúrnych programoch v spolupráci s mestom  Púchov
 • mediálna výchova
 • zdravotná výchova - účasť na projekte "Veselé zúbky"

 

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
Slovak Telekom,a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balík služieb Poskytovanie služieb v rámnci Balíka 10.09.2015 nestanovený