In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pokyny pre rodičov od 9. 11. 2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam
v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“), č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“), č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

 

 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 2. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.
 3. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.
 4. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.
 5. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.
 6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
 7. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.
 8. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 20 je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.
  a) Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20.
  b) Podľa § 3 vyhlášky č. 20 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto usmernenia.
  c) V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia pri pozitívnom výsledku testu iba pre zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.
 9. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
  a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
  b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
  c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 20, nemôže v zmysle vyhlášky č. 20 vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky č. 20 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domácnosti. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.
  d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov výnimiek špecifikovaných v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 20, môže podľa vyhlášky č. 20 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, pokiaľ sa takto nedohodli po prvom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. To znamená, že ak sa napríklad zamestnanec zúčastnil prvého kola celoplošného testovania „Spoločenská zodpovednosť“, ale druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ sa už nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť, vtedy odporúčame, aby sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodli na vykonávaní práce z domácnosti po dobu nadchádzajúcich 10 dní od testovania. V prípade, ak sa zamestnanec nezúčastnil už prvého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo zdravotných dôvodov špecifikovaných v § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 20 a zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnil ani druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ a uplynulo 10 dní od prvého kola testovania, kedy počas týchto 10 dní vykonával prácu z domácnosti, zamestnanec môže vykonávať prácu už z priestorov školy. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.
 10. V prípade žiaka, rodiča alebo zamestnanca prichádzajúceho z územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, je potrebné, aby na vstup do školy alebo školského zariadenia spĺňal podmienky podľa vyhlášky č. 20.

  Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva
  1. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:
  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

 11. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf3. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 6. novembra 2020:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf
  4. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 6. novembra 2020:
  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf

Späť