2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Mgr. Jarmila Rolincová

Mgr. Jarmila Rolincová

riaditeľka školy

Adresa: Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/463 19 56 , 0905 317 762

IČO: 37914961
www.skolkapuchov.sk

Prevádzka: 5:45 - 15:30 h

 

Vedúca školskej jedálne

Jana Jellúšová - , 0905 153 804

 

Zloženie rady školy

 1. Erika Uherčíková – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Jana Bašková - zástupca rodičov detí
 3. Simona Mikovičová – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Ivana Tarabová – podpredseda, zástupca rodičov detí
 5. Daniela Prekopová – zástupca rodičov detí
 6. Irena Kováčiková – delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslankyňa
 7. Mgr. Marián Mišún – delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 • 1. trieda (19 detí), triedne učiteľky – Ľubomíra Pekarová, Erika Uherčíková
 • 2. trieda (23 detí), triedne učiteľky – Mgr. Jarmila Rolincová, Mária Bednárová
 • 3. trieda (25 detí), triedne učiteľky – Mária Behrová, Eva Veličová

Poplatky

 • za MŠ – 20,00  € (od 1.1.2021, predškoláci neplatia)
 • za Rodičovské združenie - 6,00 €
 • za stravu – 32,80 € / poldenný poplatok je 27,60 €
 • predškoláci - jednorázový poplatok za stravu je 40,80 € + 12,00 € réžia (január až jún 2021 á 2€), spolu jednorazovo uhradíte 52,80 €.
  Účet: SK19 7500 0000 0040 2357 9201

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 37914961
DIČ: 2021745033

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Rolincová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1291/26
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 463 19 56, +421 905 317 762
e-mail:

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie