2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Profilácia


Materská škola je od 1. 9. 2003 zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 5.45 do 15.30 hod. Je trojtriedna s kapacitou 71 detí.

Skolka Poziarna 1291

MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov, integrovaným deťom, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek.

Od 1. 9. 2009 sa v MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Od jari do zimy", ktorý bol od školského roka 2016/17 inovovaný. Pružné usporiadanie rovnocenných činností zamerané na podporu rozvíjania kľúčových kompetencií je vypracované v organizačných formách denného poriadku. Obsahuje: hry a hrové činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu.

1291

Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie 5 rokov. Jej ciele sú vypracované v profilácii školy (priložený dokument) cez prierezovú tému „výchova k tvorivosti“. Prioritou pri plnení cieľov je spolupráca s rodinou. Spoločné posedenia spojené s kultúrnym vystúpením detí bývajú pravidelnými aktivitami v MŠ (Mikuláš, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi). Dôraz kladieme aj na logopedickú starostlivosť a spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V materskej škole od februára 2012 pracuje krúžok cvičebnej metódy Pilates a tanečný krúžok pod vedením p. Behrovej. Komunikačné kompetencie v cudzom jazyku si predškoláci (5-6 ročné deti) rozvíjajú v krúžku anglického jazyka. Organizujeme plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a týždenný pobyt detí v škole prírode. Školu často navštevujú rôzni umelci s divadelnými, koncertnými alebo tanečnými predstaveniami. Deti sa zúčastňujú aj výtvarných, športových, talentových a iných súťaží. Škola je zapojená do projektov "Adamko - hravo, zdravo", "Bezpečné škôlky", Školské mlieko a školské ovocie do škôl".

1291

Materská škola má veľkú spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva ako telocvičňa na zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity a kultúrne aktivity detí a rodičov. MŠ je vybavená modernými učebnými pomôckami. Školská knižnica je pravidelne dopĺňaná aktuálnou certifikovanou metodickou a detskou literatúrou, encyklopédiami a literatúrou na krúžok anglického jazyka. Triedy majú televízory, počítače, gramofóny, mikrosystémy a DVD prehrávače. Dve triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Školský dvor je doplňovaný novými exteriérovými hracími prvkami. Pravidelne sa modernizuje interiérové, exteriérové vybavenie MŠ a technologické zariadenie v ŠJ.

 

Dokument: