2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profilácia


Materská škola je od 1. 9. 2003 zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 5.45 do 15.30 hod. Je trojtriedna s kapacitou 71 detí.

Skolka Poziarna 1291

MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov, integrovaným deťom, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek.

Od 1. 9. 2009 sa v MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Od jari do zimy", ktorý bol od školského roka 2016/17 inovovaný. Pružné usporiadanie rovnocenných činností zamerané na podporu rozvíjania kľúčových kompetencií je vypracované v organizačných formách denného poriadku. Obsahuje: hry a hrové činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu.

1291

Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie 5 rokov. Jej ciele sú vypracované v profilácii školy (priložený dokument) cez prierezovú tému „výchova k tvorivosti“. Prioritou pri plnení cieľov je spolupráca s rodinou. Spoločné posedenia spojené s kultúrnym vystúpením detí bývajú pravidelnými aktivitami v MŠ (Mikuláš, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi). Dôraz kladieme aj na logopedickú starostlivosť a spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V materskej škole od februára 2012 pracuje krúžok cvičebnej metódy Pilates a tanečný krúžok pod vedením p. Behrovej. Komunikačné kompetencie v cudzom jazyku si predškoláci (5-6 ročné deti) rozvíjajú v krúžku anglického jazyka. Organizujeme plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a týždenný pobyt detí v škole prírode. Školu často navštevujú rôzni umelci s divadelnými, koncertnými alebo tanečnými predstaveniami. Deti sa zúčastňujú aj výtvarných, športových, talentových a iných súťaží. Škola je zapojená do projektov "Adamko - hravo, zdravo", "Bezpečné škôlky", Školské mlieko a školské ovocie do škôl".

1291

Materská škola má veľkú spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva ako telocvičňa na zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity a kultúrne aktivity detí a rodičov. MŠ je vybavená modernými učebnými pomôckami. Školská knižnica je pravidelne dopĺňaná aktuálnou certifikovanou metodickou a detskou literatúrou, encyklopédiami a literatúrou na krúžok anglického jazyka. Triedy majú televízory, počítače, gramofóny, mikrosystémy a DVD prehrávače. Dve triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Školský dvor je doplňovaný novými exteriérovými hracími prvkami. Pravidelne sa modernizuje interiérové, exteriérové vybavenie MŠ a technologické zariadenie v ŠJ.

 

Dokument: