2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profilácia


Dokument inovuje doterajšiu Profiláciu Materskej školy  Požiarna 1291/26, 02001 Púchov, vzhľadom na novú Koncepciu materskej školy od 01.09.2021.

Materská škola od 01. 09. 2021 má nové vedenie, na základe  výberového konania riaditeľkou materskej školy je p. Erika Uherčíková.  Materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, je zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 5.45 do 15.30 hod. Je trojtriedna s kapacitou podľa RUVZ-71 detí. Podľa zákonu č. 209/2019 Z.z, ktorým  sa mení a  dopĺňa  zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , v bode10, §28, odsek 9, je kapacita 68 detí.

MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt. Predškolská výchova je povinná (predškoláci).

Skolka Poziarna 1291

Od 01. 09. 2016 sa v MŠ pracuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu "Od jari do zimy" vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Organizačné formy Denného poriadku( Hry a činnosti podľa voľby detí,  Zdravotné cvičenie, Vzdelávacie aktivity, Pobyt vonku, Odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu,  Hry a činnosti popoludní) sú rovnocenné zložky zamerané na rozvíjanie osobnosti dieťaťa po stránke kognitívnej, psychomotorickej, sociálno-emocionálnej.

 

 

Špecifikácia materskej školy

  • vytváranie priestoru pre spoločné trávenie aktivít: kolektív- rodič- dieťa
  • pekná, veľká, priestranná, moderne technicky vybavená školská záhrada, ktorá umožňuje realizáciu  aktivít rôzneho druhu
  • veľký dôraz kladieme na Enviromentálnu výchovu
  • každoročné stretnutie detí so Skautami
  • deťom sa hravým spôsobom vštepuje láska k  prírode
  • oboznamujú sa s rôznymi zvieratami, živočíchmi, učia sa ako ich chrániť, starať sa o vtáčky v zime
  • separovanie odpadu, využívanie odpadového materiálu vo vzdelávacích aktivitách
  • zapájanie detí do konkrétnych činností- hrabanie lístia, sadenie kvetov a následná starostlivosť o kvety
  • široké spektrum spracovania prírodného materiálu

1291


Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie  rokov2021-2025. Jej ciele sú vypracované v profilácii školy na tému „KREATÍVNE DIEŤA“ a zároveň šťastné a spokojné dieťa, ktoré na konci predprimárneho vzdelávania získa všetky základné zručnosti a návyky potrebné na vstup do základnej školy( dokáže ovládať svoje správanie, primerane sa stará a chráni svoje zdravie, chráni životné prostredie, má vekuprimerané kognitívne, pohybové a jazykové zručnosti, je sociálne zrelé na vstup do základnej školy.)
Prioritou pri plnení cieľov je spolupráca s rodinou, formou besiedok, spoločných tvorivých aktivít, športových podujatí , podujatí Mesta Púchov. Spoločné posedenia spojené s kultúrnym vystúpením detí bývajú pravidelnými aktivitami v MŠ. Materská škola kladie dôraz na rozvoj jazykových zručností detí- logopedickú starostlivosť a spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Predškoláci (5-6 ročné deti) majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka.
Organizujeme plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a týždenný pobyt detí v škole prírode. Školu často navštevujú rôzni umelci s divadelnými, koncertnými alebo tanečnými predstaveniami. Deti sa zúčastňujú aj výtvarných, športových, talentových a iných súťaží. Škola je zapojená do projektov  "Bezpečné škôlky", Školské mlieko a školské ovocie do škôl". Výučbu zabezpečuje odborne kvalifikovaný personál- 6 pedagogických zamestnancov, vrátane riaditeľky MŠ. Rovnocenná a nenahraditeľná je práca nepedagogických zamestnancov v počte 6.
Materská škola má spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva ako telocvičňa na zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity, tvorivé a kultúrne aktivity detí a rodičov. MŠ je vybavená modernými učebnými pomôckami. Školská knižnica je pravidelne dopĺňaná aktuálnou certifikovanou metodickou a detskou literatúrou, encyklopédiami . Triedy sú vybavené modernou digitálnou technológiou a Interaktívnou tabuľou. Školský dvor je doplňovaný novými exteriérovými hracími prvkami. Pravidelne sa modernizuje interiérové, exteriérové vybavenie MŠ a technologické zariadenie v ŠJ, prebieha rekonštrukcia terasy pri prvej triede MŠ.
Víziou materskej školy je byť reprezentačnou inštitúciou pre mesto Púchov, pre spokojnosť detí  rodičov, byť otvoreným spoločenstvom detí, učiteľov, nepedagogických zamestnancov rodičov, byť materskou školou, ktorá ponúka partnerstvo, súhru, pochopenie i pomoc.

KREATÍVNE DIEŤA

K -   Kognitívnu úroveň detí rozvíjať hrou a zážitkovým učením.
Kondičné a koordinačné schopnosti rozvíjať a realizovať vzdelávacími aktivitami, v ktorých si deti osvoja kolektívne športové správanie, zároveň si uvedomujú. Že pravidelný pohyb a cvičenie je dôležité pre zdravie človeka.

Kontrolovať svoje správanie učiť detí pomocou vzdelávacích cieľov prosociálnych činností, vzorovým správaním učiteľky a všetkých zamestnancov.

R -  Rozvíjať osobnosť dieťaťa predovšetkým vytvorením vhodného prostredia a dostatok  času na jeho vlastnú tvorivosť a sebarealizáciu. Rešpektovať dieťa, neponižovať ho, rešpektovať jeho vekové osobitosti. Rozvíjať kritické myslenie na základe uplatňovania vlastných predstáv, pri riešení základných úloh, nachádzať neobvyklé odpovede a riešenia.  Racionálnym a primeraným spôsobom viesť deti k záujmu o dianie v rodine, v materskej  škole a bezprostrednom okolí.

E -   Enviromentálna výchova- deti majú chápať dôležitosť čistého prostredia okolo seba, chrániť prírodu, separácia odpadu, využitie odpadového materiálu pri tvorivosti.

A - Adaptácia-k  novým deťom pristupovať s maximálnou citlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracovať s rodičmi .Adaptačný program s individuálnym prístupom pre deti s poruchami a zníženou socializáciou.

T - Takticky (premyslene) a v tématickej náväznosti postupovať vo všetkých činnostiach. Taktný prístup voči deťom a medzi zamestnancami má byť samozrejmosť. Podporovať tvorivosť vhodnou motiváciou.

I - Imaginácia (obrazotvornosť, vizuálne predstavy ako súčasť fantázie), rozvíjať hlavne pri výtvarných činnostiach, pri práci s rôznym materiálom, pri hrách a pohybových aktivitách dramatizácii.

V - Vzájomné odovzdávanie si poznatkov a vedomostí získaných štúdiom. Viesť deti, aby dokázali prísť na chybu a vedeli nájsť spôsob na jej odstránenie, nemať strach z imaginácie či už slovnej alebo obrazovej.

N - Navodzovať situácie na aktívne počúvanie, grafomotorické  činnosti, na komunikovanie osvojených poznatkov, na prejavovanie predčitateľskej gramotnosti.

E - Exaktne(vedecky) predkladať deťom poznatky, na presných, spoľahlivo zistených faktoch efektívne plánovať bádateľskú činnosť, pokusy.

D - Denný poriadok dodržiavať v plnom rozsahu, dbať na dodržiavanie pedagogických zásad, hygienu, dbať na bezpečnosť.

I -  Iniciovať neustále deti k samostatnosti,  pri sebaobslúžnych prácach, riešiť samostatne  jednoduché problémové úlohy. Využívať inovatívne metódy.

E - Efektívne a cieľavedome plánovať vzdelávacie aktivity, ktoré predpokladajú aktívnu  činnosť dieťaťa, s využitím modernej digitálnej techniky, nových učebných pomôcok, pracovných nástrojov.

Ť - Ťažšie a náročnejšie problémy, vzniknuté konflikty riešiť s pomocou dospelého, zároveň  viesť deti, aby si menšie konflikty riešili samé. Umožniť deťom verejne vystupovať, pestovať u nich správne a zdravé sebavedomie.

A - Akceptácia dieťaťa v plnom rozsahu, jeho individuálnych vlastností, vývojových osobitostí. Analyzovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, neustále skvalitňovať prácu s deťmi  vzdelávaním pedagógov i samoštúdiom .

1291

 

 

Dokument inovuje doterajšiu Profiláciu Materskej školy Požiarna 1291/26, 02001 Púchov, vzhľadom na novú Koncepciu materskej školy od 01.09.2021

Dokument: