In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Čo sa dieťa v MŠ naučí?

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

  • psychomotorické - na konci obdobia dieťa zvláda sebaobslužné a hygienické návyky, používa všetky zmysly, ovláda základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť, má vytvorený vzťah k vlastnému zdraviu a zdraviu iných
  • osobnostné - dieťa má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, uvedomuje si vlastnú identitu, dôsledky svojho správania
  • sociálne - dieťa sa správa empatické k druhým, hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve, dokončí činnosť, rieši konflikty, dokáže veku primerane hodnotiť seba aj iných
  • komunikačné - dieťa počúva s porozumením, vedie monológ a dialóg, vyjadruje svoje myšlienky, názory, prejavuje predčitateľskú gramotnosť
  • kognitívne - dieťa hľadá súvislosti, rieši problémové úlohy, uplatňuje matematické myslenie, porovnáva, odôvodňuje, hodnotí, uplatňuje vlastné predstavy o riešení
  • učebné - dieťa prejavuje zvedavosť, využíva primerané pojmy, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá, kladie otázky, učí sa spontánne, hodnotí vlastný výkon aj výkon iných, sústredí sa primerane dlhý čas
  • informačné - dieťa prejavuje radosť zo získaných informácií, využíva rôzne zdroje

Rodičia môžu využiť poradenskú činnosť MŠ v nasledovných oblastiach:

adaptácia v prostredí MŠ, socializácia dieťaťa, pripravenosť pre vstup do ZŠ.

V prípade potreby môžu rodičia osloviť ktorúkoľvek pani učiteľku alebo priamo riaditeľku MŠ Danku Černičkovú alebo zástupkyňu Mgr. Andreu Golejovú.

Poradenská činnosť je poskytovaná aj v ďalších špecializovaných oblastiach: logopedická, špeciálno-pedagogická.

Späť