2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Školská jedáleň


 

STRAVOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

 

DESIATA
OBED
OLOVRANT

 

 

Pri výrobe jedál používame receptúry z Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. Sme zapojení do celospoločenských programov v rámci

EU Mlieko pre školy a Školské ovocie.

Od spoločnosti DANONE sme získali certifikát ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ.

 

Základom dobrej výživy je pestrosť. Preto sa snažíme, aby sa vystriedalo veľa rôznych a zdravých jedál., ktoré podporujú správny vývin detí. Nezabúdame ani na dodržiavanie pitného režimu ktorý zabezpečujeme ovocnými, bylinkovými čajmi a šťavami.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maxi-

málnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

 

Deti 1. a 2. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 3. triedy aj vidličku, od 2. polroku príbor

a deti 4. triedy kompletný príbor.

 

Mesačný poplatok za stravu je 28,- eur.

 

Strava sa uhrádza mesiac vopred na potravinový účet číslo SK 35 5600 0000 0072 3076 6003

s číslom variabilného symbolu, ktorý priradí vedúca školskej jedálne.

 

Osvetovou formou sa snažíme rodičov upozorňovať na význam správnej výživy.

 

Jedálny lístok


Dokument: