2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


 

STRAVOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

 

DESIATA
OBED
OLOVRANT

STRAVOVANIE V ČASE PANDÉMIE COVID-19

Stravovanie v našom zariadení počas mimoriadnej situácie ohrozenia COVID-19 je zabezpečené v bežnej podobe. Čas výdaja stravy sa nemení. Nie je povolené stravovanie cudzích stravníkov.

Výdaj jedla sa uskutoční najneskôr do 3hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.

Deti sa stravujú v jednej skupine tak, ako sú počas celého dňa spolu. Stravu vydáva personál ŠJ s čistým vydezinfikovaným zabaleným príborom. Deti si sami jedlo neberú ani neodkladajú. Všetky stoly a zariadenie príručných kuchyniek sa pred aj po výdaji stravy dezinfikujú.

 

Pri výrobe jedál používame receptúry z Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. Sme zapojení do celospoločenských programov v rámci

EU Mlieko pre školy a Školské ovocie.

Od spoločnosti DANONE sme získali certifikát ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ.

 

Základom dobrej výživy je pestrosť. Preto sa snažíme, aby sa vystriedalo veľa rôznych a zdravých jedál., ktoré podporujú správny vývin detí. Nezabúdame ani na dodržiavanie pitného režimu ktorý zabezpečujeme ovocnými, bylinkovými čajmi a šťavami.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maxi-

málnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

 

Deti 1. a 2. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 3. triedy aj vidličku, od 2. polroku príbor

a deti 4. triedy kompletný príbor.


Mesačný poplatok za stravu:

Celodenný - 31,00 €

Poldenný - 26,00 €

Predškoláci - 30,00 € vratná zábezpeka+ réžia 9.-12.2019- 2,00 € mesačne, t.j. spolu

jednorazovo - 38,00 €

 

Strava sa uhrádza mesiac vopred na potravinový účet číslo SK 35 5600 0000 0072 3076 6003

s číslom variabilného symbolu, ktorý priradí vedúca školskej jedálne.

 

Osvetovou formou sa snažíme rodičov upozorňovať na význam správnej výživy.

 

Jedálny lístok


Dokument: