2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti

Prevádzka MŠ je od 12.4. 2021 obnovená

v zmysle platných opatrní.

Budeme požadovať:

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti :

  https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/vyhlasenie-o-bezinfekcnosti aktualizovane
 • Výsledok testu osoby sprevádzajúcej dieťa - k nahliadnutiu
 • https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/informovanie-o-vstupe-do-priestorov-prevadzkovatela
 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
 • https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/cestne-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

Ak venujete 2%  z dane  našej MŠ,

pomôžete svojim deťom! Tlačivo nájdete tu.

Informácie o zápise detí do MŠ

 • Oznam o zápise do MŠ

Zápis  sa uskutoční 17.5. 2021 a 24.5.2021  v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. Podrobné informácie nájdete tu:

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/oznam-o-zapise-do-ms

 • Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Podrobné informácie nájdete tu:

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/podmienky-prijatia-dietata-do-ms

 • Prihláška prijatia dieťaťa do MŠ

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/prihlaska-na-prijatie-dietata-do-ms

OZNAM

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby:
https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/vyhlasenie-o-bezinfekcnosti-navstevnik-skoly

Poplatky za dieťa v materskej škole:

zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 € (Pozor zmena!)
(7230762002/5600, IBAN SK04 5600 0000 0072 3076 2002)
za Rodičovské združenie na mesiac – 6,00 €
(č. účtu SK88 5600 0000 0072 4921 6001
za stravu na mesiac – 33,00 €
(č.ú.7230766003 IBAN SK35 5600 0000 0072 3076 6003)

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

  Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane),...

Informácia k príspevkom v MŠ v čase pandémie.

  Informácia k príspevkom v MŠ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej...

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

  Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov v školskom roku 2021/2022   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu, ktorú...

Čo potrebuje dieťa v MŠ?

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie do skrinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky,zubnú kefku, zubnú pastu, pohár, staršie deti  úbor na cvičenie VŠETKY OSOBNÉ VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ ALEBO...

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom.

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,...

Čo sa dieťa v MŠ naučí?

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto...