2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Žiadosti do MŠ  na školský rok 2024/2025 prijímame od 1.5. 2024

 

Žiadame rodičov, aby zobrali na vedomie, že od 1.1. 2024 sa mení platba na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ - z 30€ na 40 €.
Nastavte si trvalé príkazy na 40€ každý mesiac, je nutné od januára uhradiť všetky vzniknuté nedoplatky už tento mesiac!


 

2% Milí rodičia a priatelia našej školy!

Aj tento rok môžete prispieť 2% z dane na skvalitnenie chodu našej   školy.

Ďakujeme Vám.

 

 

 

Elektronická prihláška EduPage školy:

https://mschmelinecpuchov.edupage.org


Pri prvom nástupe do MŠ a v prípade neprítomnosti dieťaťa v trvaní 7 a viac kalendárnych dní predloží rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti:

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/vyhlasenie-o-bezpriznakovosti

Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole: VZN Mesta Púchov  10/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 Pozor zmena výšky úhrad! • Príjmový účet:............. SK12 7500 0000 0040 3091 5437.......40-,€ •...

Stravovanie detí - predškolákov, s dotáciou

Národná rada SR schválila novelu zákona, podľa ktorej sa opätovne zavádza poskytovanie dotácie na stravu. Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti a neprihliada sa ani na to, či je...

Výzva slovenských primárnych pediatrov rodičom detí a spoločnosti

VÝZVA SLOVENSKÝCH PRIMÁRNYCH PEDIATROV RODIČOM DETÍ A SPOLOČNOSTI Na Slovensku ako aj vo všetkých Európskych krajinách dosiahla chorobnosť detí nebývalé rozmery. V mene všetkých slovenských...

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

  Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava,...

Informácia k príspevkom v MŠ v čase pandémie.

  Informácia k príspevkom v MŠ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej...

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

  Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane),...

Čo potrebuje dieťa v MŠ?

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie do skrinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky,zubnú kefku, zubnú pastu, pohár, staršie deti  úbor na cvičenie VŠETKY OSOBNÉ VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ ALEBO...

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom.

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,...

Čo sa dieťa v MŠ naučí?

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto...