2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Organizácia MŠ od 15.6.2020

Riaditeľstvo MŠ Chmelinec oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Púchov sa do 30.6.2020 nebudú prijímať deti, ktoré materskú školu od 1.6. nenavštevovali.

Organizácia MŠ: od 6,00 hod. do 15,30 hod.

Schádzanie detí: v 1. a 3. triede

Organizácia MŠ od 1.7.2020.

Riaditeľstvo MŠ Chmelinec oznamuje rodičom, že všetky deti nezamestnaných rodičov a rodičov na MD, môžu počas leta navštevovať materskú školu len 2 týždne.

Zamestnaní rodičia detí okrem predškolákov, nezabudnite podľa VZN 4/2020 zaplatiť príspevok do 20.6.2020. V prípade neuhradenia v tomto termíne dieťa nebude prijaté do MŠ.

a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň: 6,00 €,

b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne: 12,00 €,

c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne: 18,00 €,

d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne: 24,00 €.

Prevádzka MŠ bude prerušená od 27.7. do 31.7.2020

Žiadame všetkých rodičov, aby nám oznámili záujem /nezáujem o materskú školu na leto v jednotlivých týždňoch na telefónnom  čísle 0908722226 do 17.6.2020

 

Termín zápisu do materskej školy

Žiadosti o prijatie do MŠ sú k dispozícií u riaditeľky školy alebo na www.skolkapuchov.sk v sekcii Dokumenty.

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

 • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 15,00 €
  (7230762002/5600, IBAN SK04 5600 0000 0072 3076 2002)
 • za Rodičovské združenie na mesiac –  6,00 €
  (č. účtu SK88 5600 0000 0072 4921 6001
 • za stravu na mesiac – 31,00 €                               
  (č.ú.7230766003 IBAN SK35 5600 0000 0072 3076 6003)

Čo potrebuje dieťa do školy

 • Papuče
 • Pyžamo
 • Náhradné oblečenie do skrinky
 • Papierové vreckovky
 • Zubnú kefku, zubnú pastu, pohár
 • Staršie deti telocvičný úbor

VŠETKY OSOBNÉ VECI PODPÍSANÉ ALEBO OZNAČENÉ!

 

Podmienky prijatia do MŠ

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

 • Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti od 2 rokov môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a voľné kapacity
 • Prednostne sa prijímajú deti ,ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Deti zamestnaných rodičov
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie je možné dieťa prijať na adaptačný pobyt

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ do 30 dní od doručenia prihlášky.


Čo sa dieťa naučí

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 • psychomotorické - na konci obdobia  dieťa zvláda sebaobslužné  a hygienické návyky, používa všetky zmysly, ovláda  základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť,, má vytvorený vzťah k vlastnému zdraviu a zdraviu iných
 • osobnostné - dieťa má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, uvedomuje si vlastnú identitu, dôsledky svojho správania
 • sociálne - dieťa sa správa empatické k druhým, hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve, dokončí činnosť, rieši konflikty, dokáže veku primerane hodnotiť seba aj iných
 • komunikatívne - dieťa počúva s porozumením, vedie monológ a dialóg, vyjadruje svoje myšlienky, názory, prejavuje predčitateľskú gramotnosť
 • kognitívne - dieťa hľadá súvislosti, rieši problémové úlohy, uplatňuje matematické myslenie, porovnáva, odôvodňuje, hodnotí, uplatňuje vlastné predstavy o riešení
 • učebné - dieťa prejavuje zvedavosť, využíva primerané pojmy, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá, kladie otázky, učí sa spontánne, hodnotí vlastný výkon aj výkon iných, sústredí sa primerane dlhý čas
 • informačné - dieťa prejavuje radosť zo získaných informácií, využíva rôzne zdroje

Konzultácie

Rodičia môžu využiť poradenskú činnosť MŠ v nasledovných oblastiach:

 • adaptácia v prostredí MŠ,
 • socializácia dieťaťa,
 • pripravenosť pre vstup do ZŠ.

V prípade potreby môžu rodičia osloviť ktorúkoľvek pani učiteľku alebo priamo riaditeľku MŠ Danku Černičkovú alebo zástupkyňu Mgr. Andreu Golejovú.

Poradenská činnosť je poskytovaná aj v ďalších špecializovaných oblastiach:

 • logopedická
 • špeciálno-pedagogická