2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Oznam!
Vzhľadom  k aktuálnej pandemickej situácii, je zmenený termín jesenných prázdnin. Preto sa presúva termín prerušenia prevádzky  MŠ  na 30.10. a 2.11. 2020 , kedy bude vykonaná dezinfekcia zariadenia.
Oznam!

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby .
Tlačivá si stiahnete na webovej stránke našej školy v sekcii DOKUMENTY

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

 

Termín zápisu do materskej školy

Žiadosti o prijatie do MŠ sú k dispozícií u riaditeľky školy alebo na www.skolkapuchov.sk v sekcii Dokumenty.

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

 • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 15,00 €
  (7230762002/5600, IBAN SK04 5600 0000 0072 3076 2002)
 • za Rodičovské združenie na mesiac –  6,00 €
  (č. účtu SK88 5600 0000 0072 4921 6001
 • za stravu na mesiac – 33,00 €                               
  (č.ú.7230766003 IBAN SK35 5600 0000 0072 3076 6003)

Čo potrebuje dieťa do školy

 • Papuče
 • Pyžamo
 • Náhradné oblečenie do skrinky
 • Papierové vreckovky
 • Zubnú kefku, zubnú pastu, pohár
 • Staršie deti telocvičný úbor

VŠETKY OSOBNÉ VECI PODPÍSANÉ ALEBO OZNAČENÉ!

 

Podmienky prijatia do MŠ

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

 • Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti od 2 rokov môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a voľné kapacity
 • Prednostne sa prijímajú deti ,ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Deti zamestnaných rodičov
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie je možné dieťa prijať na adaptačný pobyt

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ do 30 dní od doručenia prihlášky.


Čo sa dieťa naučí

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 • psychomotorické - na konci obdobia  dieťa zvláda sebaobslužné  a hygienické návyky, používa všetky zmysly, ovláda  základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť,, má vytvorený vzťah k vlastnému zdraviu a zdraviu iných
 • osobnostné - dieťa má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, uvedomuje si vlastnú identitu, dôsledky svojho správania
 • sociálne - dieťa sa správa empatické k druhým, hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve, dokončí činnosť, rieši konflikty, dokáže veku primerane hodnotiť seba aj iných
 • komunikatívne - dieťa počúva s porozumením, vedie monológ a dialóg, vyjadruje svoje myšlienky, názory, prejavuje predčitateľskú gramotnosť
 • kognitívne - dieťa hľadá súvislosti, rieši problémové úlohy, uplatňuje matematické myslenie, porovnáva, odôvodňuje, hodnotí, uplatňuje vlastné predstavy o riešení
 • učebné - dieťa prejavuje zvedavosť, využíva primerané pojmy, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá, kladie otázky, učí sa spontánne, hodnotí vlastný výkon aj výkon iných, sústredí sa primerane dlhý čas
 • informačné - dieťa prejavuje radosť zo získaných informácií, využíva rôzne zdroje

Konzultácie

Rodičia môžu využiť poradenskú činnosť MŠ v nasledovných oblastiach:

 • adaptácia v prostredí MŠ,
 • socializácia dieťaťa,
 • pripravenosť pre vstup do ZŠ.

V prípade potreby môžu rodičia osloviť ktorúkoľvek pani učiteľku alebo priamo riaditeľku MŠ Danku Černičkovú alebo zástupkyňu Mgr. Andreu Golejovú.

Poradenská činnosť je poskytovaná aj v ďalších špecializovaných oblastiach:

 • logopedická
 • špeciálno-pedagogická