2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnostiPrevádzka 5. triedy je prerušená do 12.11.2021 z rozhodVitajte v Školskom roku 2023/2024!

Dňa 12.9. 2023 sa o 15,15 hod. uskutoční
Plenárne rodičovské združenie.
Vaša účasť je nutná!
_______________________________

Pri prvom nástupe do MŠ a v prípade neprítomnosti dieťaťa v trvaní 7 a viac kalendárnych dní predloží rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti:
stiahnete tu: https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/vyhlasenie-o-bezpriznakovosti

Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole: VZN Mesta Púchov  10/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 Pozor zmena výšky úhrad! • Príjmový účet:............. SK12 7500 0000 0040 3091 5437.......30-,€ •...

Stravovanie detí - predškolákov, s dotáciou

Národná rada SR schválila novelu zákona, podľa ktorej sa opätovne zavádza poskytovanie dotácie na stravu. Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti a neprihliada sa ani na to, či je...

Výzva slovenských primárnych pediatrov rodičom detí a spoločnosti

VÝZVA SLOVENSKÝCH PRIMÁRNYCH PEDIATROV RODIČOM DETÍ A SPOLOČNOSTI Na Slovensku ako aj vo všetkých Európskych krajinách dosiahla chorobnosť detí nebývalé rozmery. V mene všetkých slovenských...

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

  Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava,...

Informácia k príspevkom v MŠ v čase pandémie.

  Informácia k príspevkom v MŠ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej...

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

  Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane),...

Čo potrebuje dieťa v MŠ?

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie do skrinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky,zubnú kefku, zubnú pastu, pohár, staršie deti  úbor na cvičenie VŠETKY OSOBNÉ VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ ALEBO...

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom.

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,...

Čo sa dieťa v MŠ naučí?

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto...