2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti

Prvádzka MŠ v zmysle aktuálnych opatrení

  • Zákonný zástupca  predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní  tri a viac  po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti :

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti

Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021 / "predškoláci " / Podrobné informácie nájdete na webových stránkach:...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava,...

Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole:zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 € SK04 5600 0000 0072 3076 2002 za Rodičovské združenie na mesiac – 6,00 €SK88 5600 0000 0072 4921 6001 za...

Informácia k príspevkom v MŠ v čase pandémie.

  Informácia k príspevkom v MŠ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej...

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

  Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane),...

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

  Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma...

Čo potrebuje dieťa v MŠ?

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie do skrinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky,zubnú kefku, zubnú pastu, pohár, staršie deti  úbor na cvičenie VŠETKY OSOBNÉ VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ ALEBO...

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom.

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,...

Čo sa dieťa v MŠ naučí?

Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život. V materskej škole sa rozvíjajú tieto...