2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do 1. roč. ZŠ


 

 

Termíny zápisu do 1. ročníka ZŠ 2024/2025

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa podľa školského zákona koná počas mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas určuje zriaďovateľ školy aktuálnym  všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „VZN“),  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Podľa aktuálneho  VZN dňom zápisu detí do 1. ročníka v ZŠ Púchove pre školský rok 2024/2025 je 3. apríl 2024 a 10. apríl 2024 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Riaditeľka základnej školy zverejní miesto zápisu v priestoroch školy a ďalšie informácie o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom na webovej stránke školy, kde poskytne aj formuláre, ktoré si rodičia môžu vopred vyplniť a do školy na zápis ich priniesť už vypísané. Prihláška sa môže podať aj elektronicky alebo listinnou formou.

ZŠ a školský obvod

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt podľa  školského obvodu ZŠ v Púchove, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ZŠ, ak ho riaditeľ tejto školy prijme nakoľko prednostne musí najskôr prijať deti zo svojho školského obvodu.

Doklady k zápisu

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje:
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
  • adresa bydliska a druh pobytu,
  • kontakt na účely komunikácie.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa zvyčajne predkladá:

-        platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,

-        rodný list dieťaťa a

-        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Podľa § 144a školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená ( túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu)
  • alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preukázať napríklad písomným vyhlásením).

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (§ 144a ods. 4 školského zákona).

Pri zápise v škole budúci prvák v triede za prítomnosti rodičov absolvuje pripravený rozhovor s pani učiteľkou a zapojí sa do vopred pripravených aktivít s drobnými úlohami.

 

Možnosť prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj mladšie dieťa

Výnimočne je možné prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Takýto krok je možné spraviť len po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tradičný odklad, ktorý sme poznali bol zrušený. Aktuálne je treba postupovať podľa pokynov riaditeľky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie                        o pokračovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ, ktoré si však vyžaduje písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Povinnosť rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je dôležité, aby túto povinnosť dodržiavali aj rodičia s deťmi, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zahraničí, ale stále sú občanmi SR  s trvalým pobytom v meste. Žiadame príbuzných, aby im túto povinnosť pripomenuli.

Rozhodnutie riaditeľky ZŠ

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu.

Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania.

Riaditeľ základnej školy do 30. júna  zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

 

 

Dokument: