2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do 1. roč. ZŠ


 

 

Termíny zápisu do 1. ročníka ZŠ 2023/2024

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa podľa školského zákona koná počas mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas určuje zriaďovateľ školy všeobecne záväzným nariadením ďalej len „VZN“), v meste Púchov je to VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Podľa predmetného VZN dňom zápisu detí do 1. ročníka v ZŠ Púchove pre školský rok 2023/2024 je 5. apríl 2023 a 12.apríl 2023 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Riaditeľka základnej školy zverejní miesto zápisu v priestoroch školy a ďalšie informácie o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom na webovej stránke školy, kde poskytne aj formuláre, ktoré si rodičia môžu vopred vyplniť a do školy na zápis ich priniesť už vypísané. Prihláška sa môže podať aj elektronicky alebo listinnou formou.

ZŠ a školský obvod

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt podľa VZN č. 8/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Púchove, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ZŠ, ak ho riaditeľ tejto školy prijme nakoľko prednostne musí najskôr prijať deti zo svojho školského obvodu určeného VZN č. 8/2019.

Doklady k zápisu

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje:
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
  • adresa bydliska a druh pobytu,
  • kontakt na účely komunikácie.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa zvyčajne predkladá:

-        platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,

-        rodný list dieťaťa a

-        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Podľa § 144a školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená ( túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu)
  • alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preukázať napríklad písomným vyhlásením).

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (§ 144a ods. 4 školského zákona).

Pri zápise v škole budúci prvák v triede za prítomnosti rodičov absolvuje pripravený rozhovor s pani učiteľkou a zapojí sa do vopred pripravených aktivít s drobnými úlohami.

 

Možnosť prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj mladšie dieťa

Výnimočne je možné prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Takýto krok je možné spraviť len po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo.

„ODKLAD“

Tradičný odklad, ktorý sme poznali bol zrušený. Aktuálne je treba postupovať podľa pokynov riaditeľky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie                         o pokračovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ, ktoré si však vyžaduje písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Povinnosť rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je dôležité, aby túto povinnosť dodržiavali aj rodičia s deťmi, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zahraničí, ale stále sú občanmi SR  s trvalým pobytom v meste. Žiadame príbuzných, aby im túto povinnosť pripomenuli.

Rozhodnutie riaditeľky ZŠ

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu.

Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania.

Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2023 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

 

 

Dokument: