In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole:

VZN Mesta Púchov  10/2022 s účinnosťou od 1.1.2023

Pozor zmena výšky úhrad!
• Príjmový účet:............. SK12 7500 0000 0040 3091 5437.......40-,€
• Potravinový účet..........SK83 7500 0000 0040 3091 5517........45,-€
• Rodič. združenie......... SK88 5600 0000 0072 4921 6001........6, -€
40,-€ predškoláci neplatia

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci!

Dajte si prosím trvalé príkazy!

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré nedochádzalo do materskej školy, ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi; v uvedených prípadoch uhrádzajú zákonní zástupcovia pomernú časť príspevku určeného zriaďovateľom,

b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ktorú riaditeľka materskej školy spolu so svojim vyjadrením bezodkladne predkladá zriaďovateľovi

 

Späť