In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

 

Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného

zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť  podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms

 

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v mesiaci máj,

v termíne stanovenom  zriaďovateľom.

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne
 • poštou
 • prostredníctvom elektronického podania  na portáli verejnej správy  "Slovensko .sk"
 • prostredníctvom elektronickej žiadosti v EduPage

https://mschmelinecpuchov.edupage.org/register/

Žiadosť  musí obsahovať údaje na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, alebo na základe formulára Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov.

 • potvrdenie pediatrom s údajom o povinnom očkovaní
 • rodný list (k nahliadnutiu)
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy dostane zákonný zástupca najneskôr  do 30. júna

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.8.    5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa, ktoré k 31.8. dovŕšilo 4 roky  a má právo  na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Pri vyššom počte prihlásených detí,  pri prijatí  uprednostňujeme:

 • deti, ktoré dovŕšili k 31.8.  3 roky
 • súrodencov detí, ktorí už navštevujú MŠ

Dieťa musí mať základné hygienické návyky!

Danka Černičková

riad. MŠ

Späť