In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

 

Zápis a prijatie detí do Materskej školy Chmelinec 1411/6, Púchov

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej prihlášky zákonného

zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prihláška podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prihlášku nájdete na :

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/prihlaska-na-prijatie-do-ms

 

Prihlášky o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podávajú  v stanovenom termíne.

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne
  • poštou
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - nie mailom.

Prihláška musí obsahovať údaje na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, alebo na základe formulára Materskej školy Chmelinec1411/6, Púchov.

  • potvrdenie pediatrom s údajom o povinnom očkovaní
  • rodný list (k nahliadnutiu)
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy dostane zákonný zástupca najneskôr  do 30. júna

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.8.    5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať  zohľadňujeme:

  • deti, ktoré dovŕšili k 31.8.  3 roky
  • súrodencov detí, ktorí už navštevujú MŠ

Dieťa musí mať základné hygienické návyky!

Danka Černičková

riad. MŠ

Späť