2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


OZNAM !

Materská škola bude z hygienicko - epidemiologických

a prevádzkových dôvodov zatvorená do 05.03.2021

Naďalej sledujte webovú stránku školy a mesta.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Podľa vyhlášky ÚVZ čiastka 19/2021 - 47 je pravádzkovateľ, pri vstupe sprevádzajúcej osoby do priestorov školy, oprávnený nahliadnuť do príslušného dokladu preukazujúceho negatívny výsledok PCR testu, antigénového testu, potvrdenie o prekonaní COVID19, poptvrdenie o výnimke z testovanie zo zdravotných dôvodov.

Ak osoba vstupujúca do priestorov školy nedisponuje ani jedným z vyššie uvedených dokladov, može ich nahradiť čestným vyhlásením o bezinfekčnosti,v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Ďalej je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

To isté sa vzťahuje aj na zamestnancov školy.

Verím, že sa všetci zachováme tak, aby sme ochránili zdravie nás všetkých a hlavne detí.

 

V prípade potreby kontaktujte riaditeľku školy č. t. 0911 463 255

Sledujte naďalej webovú strábku školy a mesta Púchov, kde budú všetky informácie včas aktualizované


Ďakujeme všetkým rodičom za porozumenie.

Tatiana Pavlacová

riad. školy

 

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ

Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, informujeme rodičovskú verejnosť, že v zmysle „Článku 3. odsek (4) VZN č.13/2020“ za obdobie súvisiace s ochorením COVID – 19 a príslušnými rozhodnutiami zriaďovateľa o prerušení  ich prevádzky je suma príspevku 0,00 €.

V prípade, že rodičia príspevok už uhradili tak, ako za bežné mesiace v roku, rodičom bude podľa evidencie dochádzky detí pri zúčtovaní príslušného obdobia, zistený rozdiel vrátený na účet.

Tento poplatok neuhrádzajú predškoláci.


 

Pozor, zmena v poplatkoch!!!!!!!!

Podľa VZN č. 13/2020 čl. 4 sa zvyšuje od 01.01.2021 mesačný príspevok zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ z 15,00 € na 20,00 €.

Upravte si prosím sumu v trvalých príkazoch


 

 

 

Podmienky prijatia do materskej školy

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

  • prijímajú sa spravidla deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti od 2 rokov môžu byť prijaté, ak sú vztvorené vhodné personálne a meteriálne podmienky a voľné kapacity.
  • prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien bude toto usmernenie priebežne doplnené.

Čo potrebuje dieťa :

* papučky

* pyžamko

* náhradné oblečenie

* náhradné rúško v mikroténovom vrecku

 

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac: 15,00 € ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

 

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý za ktorý sa príspevok uhrádza

 

Poplatok za stravu dieťaťa : 33,00 / 20 dní x 1,54 € + 2,00 € réžia /

Predskoláci : 30,00 € zábezpeka, 20,00 € réžia za školský rok

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119


Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.

 

 

Poplatok rodičovského združenia : 20,00 € (na polrok školského roka )

 

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA : 042/4632551

deň vopred, prípadne v ten deň do 8.00 hod.

 

 

odberné miesto ZŚ Slovanská