2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


 

Zmena poplatku na čiastočnú úhradu

za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Od 1.1.2024, na základe VZN č.11/2023 sa poplatok

zvyšuje z 30 € na 40 € mesačne, s úhradou vždy

do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred.

POZOR!!!!! NEPLATIA PREDŠKOLÁCI


Za mesiac január je potrebné uhradiť doplatok 10 €


Číslo účtu zostáva nezmenené:

ČSOB:   SK85 7500 0000 0040 2358 9071


 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadossti

zákonného zástupcu, ktorú predloží podpísanú oboma

rodičmi,riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom

stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prihláška podaná bez tohto potvrdenia nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný

zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného

poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so

zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj

vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prihlášku nájdete :

https://www.skolkapuchov.sk/nosice/stranka/prihlaska-na-prijatie-dietata-na-predprim-vzdel

 

žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podávajú  v termíne stanovenom zriaďovateľom

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne
  • poštou
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - nie mailom.

Žiadosť musí obsahovať údaje podľa zákona 245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní, alebo zákonný zástupca použije formulár

Materskej školy Nosice 221, Púchov.

  • potvrdenie pediatrom s údajom o povinnom očkovaní
  • rodný list (kopia)
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.8. 5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať  zohľadňujeme:

  • deti, ktoré dovŕšili k 31.8.  3 roky
  • súrodencov detí, ktorí už navštevujú MŠ


Poplatky za dieťa v MŠ

- je potrebné uhradiť od 1.1.2023 do 10. dňa v mesiaci

- poplatky sa uhrádzajú mesiac vopred


VZN Mesta Púchov č. 10/2022 s účinnosťou od 1.1.2023

- Príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 40,00 €

č.ú. ČSOB:   SK85 7500 0000 0040 2358 9071

neuhrádza sa za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

/predškoláci/

 

- Strava 45,00 €

Dieťa v MŠ celodenná strava: 45,00€/mesiac
Cena potravín a réžie: 2,10€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 42,00€ + 3,00€ réžia

Dieťa v MŠ poldenná strava: 37,00€/mesiac
Cena potravín a réžie: 1,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 34,00€ + 3,00€ réžia

Dieťa v MŠ dotovaná strava: 17,00€/mesiac

Cena potravín a réžie: 0,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 14,00€ + 3,00€ réžia

č.ú. ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

 

- ZRŠ     20,00 € I. polrok    /do 30.10./

20,00 € II. polrok / do 25.2./

č.ú. Prima Banka SK54 5600 0000 0072 5236 3002


Najjednoduchšia a najprehľadnejši forma úhrad poplatkov

je trvalý príkaz na úhradu

 

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

 

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa
v predprimárnom vzdelávaní
(odložená školská dochádzka)
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:
Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania
Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)
Písomný súhlas všeobecného lekára
Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ (stiahnete na webovej stránke MŠ v záložke info pre rodičov)

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku

do 31. 08.  (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň

nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí

zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal

riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania

v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného

súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným

súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní

vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca

písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje

dieťa.

Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:

1. Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

https://www.skolkapuchov.sk/nosice/stranka/ppv-ziadost-zak-zast-o-pokrac-v-plneni-povinneho-predprim-vzdel

2. Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)

3. Písomný súhlas všeobecného lekára

https://www.skolkapuchov.sk/nosice/stranka/ppv-suhlas-lekara-s-pokracovanim-ppv

4. Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ

https://www.skolkapuchov.sk/nosice/stranka/ppv-inf-suhlas-o-pokracovana-ppv-v-ms

 

Čo potrebuje dieťa v MŠ?

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie do skrinky, papierové vreckovky,

zubnú kefku, zubnú pastu,

VŠETKY OSOBNÉ VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ ALEBO OZNAČENÉ

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti  podpísaným zákonným zástupcom.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti  podpísaným zákonným zástupcom.