2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


 

Podmienky prijatia do materskej školy

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

  • prijímajú sa spravidla deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti od 2 rokov môžu byť prijaté, ak sú vztvorené vhodné personálne a meteriálne podmienky a voľné kapacity.
  • prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien bude toto usmernenie priebežne doplnené.

Čo potrebuje dieťa :

* papučky

* pyžamko

* náhradné oblečenie

* náhradné rúško v mikroténovom vrecku

 

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac: 15,00 € ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

 

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý za ktorý sa príspevok uhrádza

 

Poplatok za stravu dieťaťa : 33,00 / 20 dní x 1,54 € + 2,00 € réžia /

Predskoláci : 30,00 € zábezpeka, 20,00 € réžia za školský rok

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119


Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.

 

 

Poplatok rodičovského združenia : 20,00 € (na polrok školského roka )

 

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA : 042/4632551

deň vopred, prípadne v ten deň do 8.00 hod.