2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


 

Podmienky prijatia do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných   podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.   245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2022. V tomto prípade podpisujú žiadosť obaja zákonní zástupcovia, alebo sa môžu preukázateľne dohodnúť npísomným vyhlásením, že žiadosť podpisuje jeden zákonný zástupca, pričom rozhodnutie sa tiež doručí len uvedenému zákonnému zástupcovi. Písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti musí byť doručené riaditeľke školy
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
  3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to dovoľuje kapacita MŠ
  5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti    o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a doporučenie pediatra.
  6. Žiadosť môžu zákonní zástupcovia doručiť materskej škole osobne, poštou, emailom, ale aj elektronicky do elektronickej schránky školy, podpísanú elektronickým podpisom.

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka)

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:


  • Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania
  • Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)
  • Písomný súhlas všeobecného lekára
  • Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ (stiahnete na webovej stránke MŠ v záložke info pre rodičov)

 

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA : 042/4632551

deň vopred, prípadne v ten deň do 8.00 hod.

 

PREVÁDZKA MŠ - 6.00 - 15.30 HOD.


Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac: 20,00

( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý za ktorý sa príspevok uhrádza


Poplatok za stravu dieťaťa : 33,00 / 20 dní x 1,54 € + 3,00 € réžia /

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.


Predskoláci : podľa osobitného usmernenia

 

Poplatok rodičovského združenia20,00 € (na polrok šk.roka )

1. polrok do 31.10.2021

2.polrok  do 28.02.2022

Prima banka: SK54 5600 0000 0072 5236 3002


 

 

 

 

odberné miesto ZŚ Slovanská