2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Info pre rodičov


 

 

OZNAM O ZÁPISE DO MŠ

Zápis do materskej školy sa uskutoční :

17.05.2021 a 24.05.2021 od 14.00 - do 16.00 hod.

Prihlášku /dokument na stiahnutie vyššie/  odovzdajú zákonní zastupcovia v daných termínoch a za dodržania hyg. - epidem. opatrení, po telefonickom dohovore, osobne riaditeľke školy.

 

č.t. 0911 463 255

Podrobné informácie viď dokument vyššie

"Zápis do MŠ"

 

Podmienky prijatia do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných   podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.   245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
  3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to dovoľuje kapacita MŠ
  5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti    o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a doporučenie pediatra.

 

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka)

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:


  • Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania
  • Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)
  • Písomný súhlas všeobecného lekára
  • Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ (stiahnete na webovej stránke MŠ v záložke info pre rodičov)

 

HARMONOGRAM LETO 2021

Podrobné informácie viď dokument vyššie

"Pokyny + harmonogram leto 2021"

 

 

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac: 20,00 ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071


Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý za ktorý sa príspevok uhrádza


Poplatok za stravu dieťaťa : 33,00 / 20 dní x 1,54 € + 2,00 € réžia /

Predskoláci : 30,00 € zábezpeka, 20,00 € réžia za školský rok

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119


Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.Poplatok rodičovského združenia : 20,00 € (na polrok školského roka )

 

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA : 042/4632551

deň vopred, prípadne v ten deň do 8.00 hod.

 

 

odberné miesto ZŚ Slovanská