In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2023/2024 prijímajú riaditeľky materských škôl

 

-       Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, -      Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

-       Katarina Tomanová: EP ako súčasť MŠ Požiarna 1292/11, Púchov, Komenského 652/50, Púchov

-       Ing. Martina Šmigurová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

-       Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

-       Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

-       Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221, Púchov,

-       Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

 

v termínoch:

10. 05. 2023 a 17. 05. 2023 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod.

 

 

1.) Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) sa prijímajú deti od troch veku, prednostne podľa určených spádov MŠ však tie, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné a trvá jeden rok. K 1.9.2023 ide o deti narodené v čase od 1.9.2017 do 31.8.2018.

 

2.) Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31.8.2023 dosiahne 5 rokov veku,  automaticky sa stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 (netreba vypisovať a podávať žiadosť). Ak sa však rodičia takéhoto dieťaťa rozhodnú zmeniť MŠ od 1.9.2023 musia o prijatie do novej MŠ požiadať vo vyššie vyhlásených termínoch zápisu detí do MŠ a k žiadosti priložiť predpísané potvrdenie.

 

3.) Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na web stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk aj s potrebným zoznamom potvrdení, ktoré je treba k žiadosti priložiť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od pediatra s údajom o povinnom očkovaní, v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia a prevencie. Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia s výnimkou podľa § 144a zákona č.245/2008 Z.z. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

4.) V prípade, že dieťa v priebehu školského roka 2022/2023 nedosiahlo školskú zrelosť, riaditeľka tejto MŠ bezodkladne rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania po predložení: písomného súhlasu príslušného poradenského zariadenia, písomného súhlasu pediatra, informovaného súhlasu zákonného zástupcu (s podpisom oboch zákonných zástupcov s výnimkou podľa § 144a zákona č.245/2008 Z.z.).

 

5.) Zákonní zástupcovia môžu materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ osobne, poštou, e-mailom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do schránky MŠ, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

6.) Dôležitá informácia k splneniu zákonnej povinnosti prihlásenia 5 ročných detí do MŠ, ktoré ešte nenavštevujú žiadnu MŠ:

Od 1.1.2023 platí nové ustanovenie § 37 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z., podľa ktorého v písm. c):

Priestupku sa dopusti zákonný zástupca dieťaťa, ktorý

c) zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci. Podľa § 37 ods.3 zákona č. 596/2003 Z.z.

3) Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

JUDr. Katarína Heneková, M.B.A., primátorka mesta

Späť