2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Dokumenty

Všetky zmluvy, objednávky a faktúry škôlok sú zverejňované v súlade s platnou legislatívou na egov.puchov.sk.


Výzva na predloženie ponuky

Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Exkurzia detí a rodičov pre projekt Rok škôlkara v pohraničí

Lehota na predloženie ponuky: 08.09.2021 do 12:00

Výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritérií


2022/2023

2021/2022

 

2020/2021

2019/2020

2018/2019