2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


Materská škola otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia materská škola v meste Púchov. V roku 2017 sme oslávili 50. výročie otvorenia.  Nachádza sa v centre mesta. Je tu dobrá dostupnosť dopravným prostriedkom, dostatok parkovných miest. Navštevuje ju 90 detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 8 pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou. Nepedagogickú činnosť zabezpečuje 7 zamestnancov.

Elokované pracovisko, Komenského 50 zatvorené do odvolania

Elokované pracovisko, Komenského 50 bude od 18.1.2021 zatvorené až do odvolania z dôvodu nezabezpečenia stravy. V prípade záujmu umiestnenia dieťaťa zákonnych zástupcov z kritickej infraštruktúry...

MŠ Požiarna 1292 otvorená od 25.1.2021

Škôlka MŠ Požiarna 1292/11 bude otvorená od pondelka, 25. januára 2021 len pre deti zákonnych zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z...

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR...