2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


ÚvodVitajte na stránke našej materskej školy

Materská škola Požiarna 1292/11 otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia škôlka v Púchove s dlhoročnou tradíciou.
Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
MŠ na Požiarnej ulici je 4. triedna štátna materská škola. Jej vysunuté Elokované pracovisko je v areáli ZŠ Komenského s 2. plne obsadenými triedami. V areáli MŠ je  veľký školský dvor so zeleňou. Je vybavený prvkami na hranie a poskytuje dostatočný priestor na aktivity pre deti, každoročne sa snažíme dopľňať a inovovať nové hracie prvky.
MŠ je od roku 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov.
Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:


Úprava platieb rodičov/zákonných zástupcov od 1.1.2024

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 11/2023 sa upravuje...

Začiatok školského roka

Milí rodičia a deti,   školský rok začína 4.septembra 2023. Tešíme sa na Vás.   Kolektív MŠ

Dôležitý oznam - zmena platieb za stravu od 1.1.2023

DOLEŽITÝ OZNAM   VÁŽENÍ RODIČIA Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva schválilo navýšenie finančného limitu od 1.1.2023, tak stravná jednotka  na dieťa (suma za stravu na 1deň), bude...

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Úprava výšky príspevku na režijné náklady v MŠ Požiarna 1292

VÁŽENÍ  RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že:   Na základe VZN Mesta Púchov č. 8/2021 k VZN Mesta Púchov č.13/2020 a č. 4/2021 článku 8 odst.7 bola 08.12.2021...

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
2022/01 Gabriela Podobenová - Plavecká výučba Zmluva o poskytovaní plaveckej výučby plavecký výcvik pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Púchove v počete 10 hodín 07.03.2022 07.03.2022