2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pre rodičov


Prevádzka materskej školy:  6:00 - 15:30 hod.

Zameranie MŠ:

-        rozvíjať celostný osobnostný rast detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí

-       posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národnym hodnotám a tradíciam štátu, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre

-       upredňostňovať zážitkové učenie dieťaťa, premyslené vytváranie podmienok na účinný sabarozvoj osobnosti dieťaťa

-       pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stánkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí

-       zamerať sa na rozvoj estetického cítenia v oblasti hudobnej, hudobno – pohybovej, literárno – dramatickej a výtvarnej výchovy