2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Informácie pre rodičov na zápis detí do MŠ na rok 2024/2025


Zápis detí do MŠ

 

Oznámenie o podávaní prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov pre školský rok 2024/2025

 

v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje termíny zápisu detí do materskej školy.

 

Termín podávania prihlášky: 9.mája – 15.mája 2024 v čase od 14:00 do 16:00

Prihlášky detí do MŠ Požiarna 1292/11 na školský rok 2024/2025 treba doručiť riaditeľke MŠ Požiarna 1292/11.

Prihlášku si môžete stiahnuť nižžšie a priniesť vyplnenú na zápis.


Spôsob podávania prihlášky:

 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • osobne v budove materskej školy dňa 9. mája od 14,00 do 16,00 hod. a 15. mája od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Miesto podania prihlášky: Materská škola, Požiarna 1292/11, 020 01 Púchov

Prihlášky detí do MŠ Komenského 50, na školský rok 2023/2024 treba doručiť riaditeľke MŠ Požiarna 1292/11, nakoľko je MŠ Komenského 50 jej Elokované pracovisko a spadá pod MŠ Požiarna 1292/11.

Podmienky prijatia detí do materskej školy

 • Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 4 rokov veku do 31. augusta 2024- tu je predprimárne  vzdelávanie povinné.
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a umožňuje to naplnenosť kapacity materskej školy.
 • Prijímajú sa deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok.

 

Ostatné podmienky prijímania detí v súlade s VZN č 2/2021 o určení spádových materských škôl:

 • Prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú prednostne prijaté deti spadajúce do školského obvodu našej materskej školy.
 • Budú prijímané deti podľa veku.
 • Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a zručnosti!

 

 

 

Určenie spádu materskej školy

Mesto Púchov na svojom území určuje sedem spádov materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti je vymedzený konkrétnymi ulicami.

 

(1) Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov: Ulice:

Pod Lachovcom,J. Kráľa, Sládkovičova, Podjavorinskej, Kuzmányho, Vodárska, Hoštínska, Za cintorínom, miestna časť Vieska Bezdedov, miestna časť Ihrište, miestna časť Hoština

 

(2) Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov:

Ulice: Mojmírova, Štefánikova, Požiarna, Royova, Pribinova, Gorazdova, Mojmírova, Vsetínska, miestna časť Hrabovka

(3) Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov:

Ulice: 1.mája, Obrancov mieru, Rastislavova, Svätoplukova, Športovcov, Streženická cesta

(4) Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov:

Ulice: Chmelinec, Námestie slobody, Komenského, Mudroňova, F.Urbánka, Nábrežie slobody, Hollého, Moravská, Moyzesova

 

(5) Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov:

Ulice: Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta, Samoty, Dvory, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky, Dlhé lúky

 

(6) Materská škola, Nosice 221, Púchov:

Ulice: Novonosická, Sadová, Ružová, Záskalie, Záhradná, Astrová, Tulipánová, Kvetinová, miestna časť Nosice

 

(7) Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov: Ulice: Železničná, Spojová, Továrenská, Vajanského, T. Vansovej, Štúrova, Kukučínova, Jesenského, F.Hečku, Jilemnického, Slovanská, Lichardova, Školská, Hurbanova, Trenčianska, Vŕšok, kpt.Jaroša, J. Smreka, I. Krasku

 

Viac informácií na stránkach mesta Púchov: https://www.puchov.sk/oznam-o-zapise-deti-do-materskej-skoly-oznam

 

Dokument: