2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 2024


Pokyny pre rodičov detí

k harmonogramu prevádzky materských škôl počas

letných mesiacov júl a august 2024

Mesto Púchov v súlade s § 1 ods. (4) vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole oznamuje verejnosti prevádzku materských škôl v Púchove počas mesiacov:

 

leto2024

POKYNY

 1. Najneskôr do 27.mája 2024  podľa nevyhnutnej potreby záväzne prihlásiť dieťa do MŠ podľa vyššie uvedených týždňov v mesiacoch júl –august 2024 (naraz za oba mesiace).

 

 1. Uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ najneskôr do 15. júna 2024 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!

 

 1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 28. august 2024 a uvedú, v ktorých týždňoch  -  ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

 1. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté v konkrétnom mesiaci

 

 1. Čísla príjmových účtov:
  1. Chmelinec 1411/6                        SK12 7500 0000 0040 3091 5437
  2. Mládežnícka 1438/13                   SK30 7500 0000 0040 2666 6319
  3. 1. mája 1348/28                           SK60 7500 0000 0040 2357 1285
  4. Požiarna 1291/26                         SK52 7500 0000 0040 2357 9092
  5. Požiarna 1292/11                         SK93 7500 0000 0040 2633 5579
  6. Nosice       221                             SK85 7500 0000 0040 2358 9071
  7. Slovanská                                     SK18 5600 0000 0072 1011 2002

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 24“.

 

Upozornenie zákonných zástupcov:

Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov  za obidva mesiace: júl, aj august 2024. Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do tejto materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

 

 1. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.