2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Informácie pre rodičov na zápis detí do MŠ na rok 2022/2023


Zápis detí do MŠ

 

Oznámenie o podávaní prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov pre školský rok 2022/2023

 

v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje termíny zápisu detí do materskej školy.

 

Termín podávania prihlášky: 11.mája – 18.mája 2022 v čase od 14:00 do 16:00

Prihlášky detí do MŠ Požiarna 1292/11 na školský rok 2022/2023 treba doručiť riaditeľke MŠ Požiarna 1292/11.

Prihlášku si môžete stiahnuť nižžšie a priniesť vyplnenú na zápis.


Spôsob podávania prihlášky:

 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • osobne v budove materskej školy dňa 11. mája od 14,00 do 16,00 hod. a 18. mája od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Miesto podania prihlášky: Materská škola, Požiarna 1292/11, 020 01 Púchov

Prihlášky detí do MŠ Komenského 50, na školský rok 2022/2023 treba doručiť riaditeľke MŠ Požiarna 1292/11, nakoľko je MŠ Komenského 50 jej Elokované pracovisko a spadá pod MŠ Požiarna 1292/11.

Podmienky prijatia detí do materskej školy

 • Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2022- tu je predprimárne  vzdelávanie povinné.
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a umožňuje to naplnenosť kapacity materskej školy.
 • Prijímajú sa deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok.

 

Ostatné podmienky prijímania detí v súlade s VZN č 2/2021 o určení spádových materských škôl:

 • Prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú prednostne prijaté deti spadajúce do školského obvodu našej materskej školy.
 • Budú prijímané deti podľa veku.
 • Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a zručnosti!

 

 

Dokument: