2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 2023


Pokyny pre rodičov detí

k harmonogramu prevádzky materských škôl počas

letných mesiacov júl a august 2023

Mesto Púchov v súlade s § 1 ods. (4) vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole oznamuje verejnosti prevádzku materských škôl v Púchove počas mesiacov:

Júl 2023 v prevádzke MŠ:

od 3.7.2023 do 7.7.2023 vrátane

-       Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

-       Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

-       Materská škola, Nosice 221, Púchov,

od 10.7.2023 do 14.07.2023 vrátane

-       Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,

-       Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,

-       Materská škola, Nosice 221, Púchov,

 

od 17.7.2023 do 21.07.2023 vrátane

-       Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov.

Od 24.7. do 4.8.2023 budú MŠ zatvorené.

 

August 2023 v prevádzke MŠ:

od 7.8.2023 do 11.8.2023 vrátane

-       Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

-       Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

 

od 14.8.2023 do 18.8.2023 vrátane

-       Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

-       Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

od 21.8.2023 do 25.8.2023 vrátane

-       Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

-       Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,

-       Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov,

-       Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov.

 

Od 28.8.2022 do 31.8.2023 budú MŠ zatvorené.

 

POKYNY

 1. Najneskôr do 4 júna 2022  podľa nevyhnutnej potreby záväzne prihlásiť dieťa do MŠ podľa vyššie uvedených týždňov v mesiacoch júl –august 2023 (naraz za oba mesiace).

 

 1. Uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ najneskôr do 10. júna 2023 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!

 

 1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 3. júl – 25. august 2023 a uvedú, v ktorých týždňoch  -  ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

 1. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté v konkrétnom mesiaci vo výške:

-       za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň:       15,00 €,

-       za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne:          30,00 €,

-       za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne:             45,00 €,

-       za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne:         60,00 €.

 

 1. 5. Čísla príjmových účtov:
  1. Chmelinec 1411/6                        SK12 7500 0000 0040 3091 5437
  2. Mládežnícka 1438/13                   SK30 7500 0000 0040 2666 6319
  3. 1. mája 1348/28                           SK60 7500 0000 0040 2357 1285
  4. Požiarna 1291/26                         SK52 7500 0000 0040 2357 9092
  5. Požiarna 1292/11                         SK93 7500 0000 0040 2633 5579
  6. Nosice       221                             SK85 7500 0000 0040 2358 9071
  7. Slovanská                                     SK18 5600 0000 0072 1011 2002

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 23“.

 

Upozornenie zákonných zástupcov:

Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov  za obidva mesiace: júl, aj august 2023. Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do tejto materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

 

 1. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Dokument: