2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profil


Charakteristika materskej školy

Materská škola je 5 - triedna. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním vo veku spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Naša MŠ sa nachádza na ulici Chmelinec 1411/6 v Púchove. Pozostáva zo štyroch pavilónov, navzájom prepojených pergolou. Každý pavilón má samostatný vchod. Triedy sú vybavené aktuálnymi pomôckami, ktoré sa neustále dopĺňajú a obmieňajú. Súčasťou tried sú počítače a interaktívne tabule, ktoré pomáhajú deťom postupne sa začleniť do sveta digitalizácie.  Na pobyt vonku slúži deťom školský dvor vybavený pieskoviskami, lavičkami, preliezkami, húpačkami a taktiež dopravným ihriskom.

 • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6,00 - 15,30 hod.
 • ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: Mesto Púchov
 • RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY: Danka Černičková
 • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: Mgr. Andrea Golejová
 • VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Mária Dorociaková

ZLOŽENIE ZAMESTNANCOV:

 • 10 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
 • školníčka
 • 2 upratovačky,
 • vedúca školskej jedálne
 • 3 kuchárky

Podmienky dochádzky dieťaťa do MŠ

Dochádzka do materskej školy sa riadi týmito pravidlami:

 • do materskej školy môžu chodiť len zdravé deti
 • rodič ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke na triede
 • rodič vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu)
 • príchod detí do MŠ je  do 7.45 hod
 • na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň vopred alebo aktuálne ráno telefonicky
 • rodič si vyzdvihne dieťa z materskej školy do 15.30 hod.
 • učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede
 • ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára
 • ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa
 • zákonný zástupca má povinnosť okamžite aktualizovať osobné údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad núdze
 • na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu alebo súrodenca.

Uvedené pravidlá sú vytvorené v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých našich detí a rodičia sú povinní ich rešpektovať.