In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prázdninová prevádzka

Pokyny pre rodičov detí

k harmonogramu prevádzky materských škôl počas

letných prázdnin 2021

 

Prevádzka materských škôl (ďalej len „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 ods. 3 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa schváleného harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov júl – august 2021:

Júl 2021:

Od 1.7.2021 do 9.07.2021 vrátane

 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov.

 

Od 1.7.2021 do 16.07.2021 vrátane

 • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

 • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov.

 

Od 1.7.2021 do 23.7.2021 vrátane

 • Materská škola, Nosice 221, Púchov,

 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.

 

August 2020:

Od 2.8.2021 do 31.8.2021 vrátane

 • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,

 • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov.

 

Od 16.8.2021 do 31.8.2021 vrátane

 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov.

 

Od 23.8.2021 do 31.8.2021 vrátane

 • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,

 • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov.

 

Oznamujeme zákonným zástupcom, že zabezpečenie prázdninovej činnosti v MŠ v termíne júl až 31.8.2021 je pripravené v súlade so VZN Mesta Púchov č.13/2020. Zároveň žiadame zákonných zástupcov:

Do 30. mája 2021 záväzne prihlásiť dieťa na letnú prázdninovú činnosť do MŠ podľa vyššie uvedeného harmonogramu počas leta na obidva mesiace a uhradiť príspevok najneskôr do 20. júna 2021 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!

 1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 31. august 2021 a uvedú, v ktorých týždňoch -  ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

 1. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté na prázdninovú činnosť v konkrétnom mesiaci vo výške:

 1. za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň: 10,00 €,

 2. za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne: 20,00 €,

 3. za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne: 30,00 €,

 4. za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne: 40,00 €.

 

Za týždeň dochádzky dieťaťa do MŠ sa na účely platenia príspevku považuje každý, aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok, alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.

 

Čísla príjmových účtov:

 • Chmelinec 1411/6 SK04 5600 0000 0072 3076 2002

 • Mládežnícka 1438/13 SK30 7500 0000 0040 2666 6319

 • 1. mája 1348/28 SK60 7500 0000 0040 2357 1285

 • Požiarna 1291/26 SK52 7500 0000 0040 2357 9092

 • Požiarna 1292/11 SK93 7500 0000 0040 2633 5579

 • Nosice 221 SK85 7500 0000 0040 2358 9071

 • Slovanská SK18 5600 0000 0072 1011 2002

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 21“.

 

Upozornenie zákonných zástupcov:

Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov za obidva mesiace: júl, aj august 2021.

Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do vybranej materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

 

 1. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí na prázdninovej činnosti v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

 1. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Späť