2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Materská škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracujú 4 kuchárky. Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zamestnanci kuchyne aj vedúca školskej jedálne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s bohatým obsahom zeleniny, ovocia, rýb a mliečnych výrobkov. Plníme program zdravej výživy na škole. Deťom s celodennou stravou sú podávané desiata, obed a olovrant, deti s poldennou stravou majú len desiata a olovrant.

Materská škola je zapojená do projektov : Školské mlieko a Školské ovocie

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Erika Paliesková
Hlavná kuchárka: Terézia Povalačová
Kuchárky: Mária Blažeková, Martina Pagáčová, Emília Malovcová

Stravovací poriadok

Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka / prihlášky na stravovanie a uhradenia poplatkov za stravu.

1. Výška poplatku za stravné na školský rok 2022/23

Priemer pracovných dní  školskom roku 2022/23 je 20dní

  • MŠ celodenná strava

desiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€ = 1,54€/deň + 3,- € príspevok na čiastočnú úhradu réžijných nákladov/mesiac (réžia nepodlieha vyúčtovaniu za oobraté jedlo

Spolu  33,80€/mesiac


  • MŠ poldenná strava

desiata 0,38€, obed 0,90€ = 1,28€/deň + 3,- € príspevok na   čiastočnú úhradu réžijných nákladov/mesiac (réžia nepodlieha vyúčtovaniu za oobraté jedlo)

Spolu  25,60€/mesiac


  • Zamestnanci

obed: 1,41€ + 0,48€ príspevok na   čiastočnú úhradu réžijných nákladov = 1,89/1obed

Spolu  37,80€/mesiac

  • Cudzí stravníci

obed: 1,41€ + 2,79€ príspevok na úhradu réžijných nákladov =4,20€/ 1 obed

Spolu  84,00€/mesiac

  • ZŤP, dôchodci

čiastočná úhrada nákladov na obed - 1€/obed

Spolu 20,00/mesiac

 

Výšku stravného určuje zriaďovateľ.                                                                              Obedy je možné zabaliť do jednorazových obalov, alebo do prinesených nádob (cudzí stravníci - dve sady obedárov na výmenu, ktoré sú odložené na vyhradenom mieste v jedálni). Jednorazové obaly zabezpečí MŠ. Poplatok za jednorazový obal 0,30€/kus hradí stravník. Tento mu bude zaúčtovaný k poplatku za stravné.

2. Spôsob platby za stravu

Platba za stravu sa uhrádza zálohovo – to znamená, platbu na september uhradíte do 20.augusta, na október – do 20. septembra atď. – 10 platieb pri zadaní trvalého príkazu, posledná do 20 mája 2023. Prosím dodržať termín aj výšku sumy stravného.

Len po prijatí platby bude dieťa/stravník prihlásené/ý na stravu, v opačnom prípade túto nedostane.

Platbu poukážete na účet číslo: IBAN:SK84 7500 0000 0040 2666 6511, variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený na triede a do poznámky pre lepšiu identifikáciu platby prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa/stravníka.

3. Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy – časové vymedzenie 24 hodín vopred do 11,00 hod. Pokiaľ si stravu neodhlásite, môžete si ju po telefonickom dohovore na tel. čísle: 0917998057 prebrať do jednorazových obalov, alebo do prinesených nádob v čase od 12.00 do  13.15hod v jedálničke pri kuchyni MŠ.

Na stravu majú deti nárok iba v prvý deň choroby.

Prihlasovanie/odhlasovanie sa uskutočňuje osobne alebo telefonicky na tel. čísle:

0917 998057

4. Harmonogram výdaja jedál:

desiata            od 08:15 - do 08:30 hod.

obed                od 11:00 - do 11:30 hod.

olovrant          od 14:00 – do 14:15 hod.

 

pedagogickí zamestnanci – stravujú sa spoločne s deťmi MŠ na triedach

dôchodci a cudzí stravníci - od 12:00 hod. do 13:15 hod.

Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok bez oznámenia o zmene jedla stravníkom. Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ v spolupráci s hlavnou kuchárkou. Je zverejnený na internetovej stránke www.eskoly.sk, v školskej jedálni a na každom pavilóne na nástenke.

 

Dokument: