2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Materská škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracujú 4 kuchárky. Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zamestnanci kuchyne aj vedúca školskej jedálne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s bohatým obsahom zeleniny, ovocia, rýb a mliečnych výrobkov. Plníme program zdravej výživy na škole. Deťom s celodennou stravou sú podávané desiata, obed a olovrant, deti s poldennou stravou majú len desiata a olovrant.

Materská škola je zapojená do projektov : Školské mlieko a Školské ovocie

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Erika Paliesková
Hlavná kuchárka: Terézia Povalačová
Kuchárky: Mária Blažeková, Martina Pagáčová, Lenka Galánková

Stravovací poriadok

Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka / prihlášky na stravovanie a uhradenia poplatkov za stravu. Výšku stravného určuje zriaďovateľ.

1. Výška poplatku za stravné na školský rok 2023/24

Priemer pracovných dní  školskom roku 2023/24 je 20dní

 • Dieťa v MŠ celodenná strava: 45,00€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 2,10€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 42,00€ + 3,00€ réžia
 • Dieťa v MŠ poldenná strava: 37,00€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 1,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 34,00€ + 3,00€ réžia
 • Dieťa v MŠ dotovaná strava: 17,00€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 0,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 14,00€ + 3,00€ réžia
 • Dieťa v MŠ dotovaná strava poldenná strava: 11,00€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 0,40€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 8,00€ + 3,00€ réžia
 • Zamestnanci: 48,60€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 2,40€/deň + 0,03€ príspevok na úhradu režijných náklado/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 2,43€/ 1 obed
 • Cudzí stravníci: 108,00€/mesiac
  Cena potravín a réžie: 2,40€ + 3,00€ príspevok na úhradu režijných nákladov/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 5,40€/ 1 obed

 • ZŤP, dôchodcovia: 20,00€/mesiac čiastočná úhrada nákladov na obed - 1€/obed
 • ZŤP, dôchodcovia: 40,00€/mesiac čiastočná úhrada nákladov na obed - 2€/obed

Obedy je možné zabaliť do jednorazových obalov, alebo do prinesených nádob (cudzí stravníci - dve sady obedárov na výmenu, ktoré sú odložené na vyhradenom mieste v jedálni). Jednorazové obaly zabezpečí MŠ. Poplatok za jednorazový obal 0,40€/kus hradí stravník. Tento mu bude zaúčtovaný k poplatku za stravné.

2. Spôsob platby za stravu

Platba za stravu sa uhrádza zálohovo – to znamená, platbu na september uhradíte do 10.augusta, na október – do 10. septembra atď. – 10 platieb pri zadaní trvalého príkazu, posledná do 10. mája 2023. Prosím dodržať termín aj výšku sumy stravného.

Len po prijatí platby bude dieťa/stravník prihlásené/ý na stravu, v opačnom prípade túto nedostane.

Platbu poukážete na účet číslo: IBAN:SK84 7500 0000 0040 2666 6511, variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený na triede a do poznámky pre lepšiu identifikáciu platby prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa/stravníka.

3. Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy – časové vymedzenie 24 hodín vopred do 11.00 hod. Pokiaľ si stravu neodhlásite, môžete si ju po telefonickom dohovore na tel. čísle: 0917998057 prebrať do jednorazových obalov, alebo do prinesených nádob v čase od 12.00 do  13.00 hod v jedálničke pri kuchyni MŠ.

Na stravu majú deti nárok iba v prvý deň choroby.

Prihlasovanie/odhlasovanie sa uskutočňuje osobne alebo telefonicky na tel. čísle

0917 998057

4. Harmonogram výdaja jedál:

-          desiata            od 08:00 - do 08:30 hod.

-          obed               od 11:00 - do 12:00 hod.

-          olovrant          od 14:00 – do 14:20hod.

-          pedagogickí zamestnanci – stravujú sa spoločne s deťmi MŠ na triedach

-          dôchodcovia a cudzí stravníci - od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok bez oznámenia o zmene jedla stravníkom. Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ v spolupráci s hlavnou kuchárkou. Je zverejnený na internetovej stránke www.eskoly.sk, v školskej jedálni a na každom pavilóne na nástenke.

Dokument: