2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pre rodičov


Prázdninová prevádzka

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 2021   Prevádzka materských škôl (ďalej len „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov počas...

Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č....

Oznámenie o zápise do ZŠ

Pred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy odporúčame Vám oboznámiť sa so školským obvodom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bývate. Následne navštívte webovú stránku konkrétnej...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...