2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pre rodičov


Zahájenie šk. roku 2022/23

Materská škola (MŠ) sa otvára pre rodičov a ich deti o 6.00 hod. (k dispozícii budú dva hlavné vchody a jeden zadný vchod od Kauflandu). Vchody sa zamykajú o 8.00 hod., preto je nutné priviesť deti do 7.50 hod. O 8.00 hod. sa začína výchovno-vzdelávací proces, preto vás žiadam o rešpektovanie času príchodu do MŠ.

Prevádzka MŠ je do 15.30 hod.

Pri prvom nástupe do MŠ ste povinní predložiť o dieťati "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Toto vyhlásenie bude k dispozícii v šatni každej triedy. Učiteľka nesmie prijať dieťa bez tohto vyhlásenia.

Deti si prinesú papučky, pyžamo a náhradné oblečenie do skrinky. Veci by mali byť podpísané (aspoň iniciálky mena a priezviska).

Zadelenie detí do tried je nemenné.

Želám vám úspešné zahájenie nového školského roku, deťom rýchlu aklimatizáciu, rodičom trpezlivosť, dôveru a vzájomný rešpekt pri dosahovaní toho najdôležitejšieho - spoločnej výchovy nového ČLOVEKA.

S úctou,

Ing. Martina Šmigurová, riaditeľka školy

 

Dokument:

Zatvorenie MŠ Mládežnícka

Vzhľadom k nárastu chorobnosti detí a zamestnancov na základe usmernenia RÚVZ bude prevádzka materskej školy prerušená od 19.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka materskej školy bude opäť otvorená od...

Povinné platby

Vážení rodičia,oznamujem Vám výšku povinných platieb, ktoré ste povinní platiť v školskom roku 2022/2023 aktoré boli schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva č. VZN 3/2020 nasledovne: 1....