In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Zápis sa bude konať v kancelárii riaditeľky

 • 09.05.2024 od 14.00 - 16.00 hod.
 • 15.05.2024 od 14.00 - 16.00 hod.

Spádové ulice

 • Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta, Samoty, Dvory,
 • Zábreh, Pod Zábrehom,
 • Potôčky, Dlhé lúky


Na zápis je potrebné priniesť

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ– vyplnenú a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami aj s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od pediatra,
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie
 • príslušného poradenského zariadenia a prevencie.

Doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

 • Osobne,
 • poštou,
 • e-mailom,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • prostredníctvom elektronickej žiadosti v EduPage: https://msmladeznicka.edupage.org/register/
Oznam o zápise - zriaďovateľ.

Späť