In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis detí do Materskej školy Mládežnícka 1438/13

Zápis sa bude konať

 • 10.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky
 • 17.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky

Spádové ulice

 • Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta, Samoty, Dvory, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky, Dlhé lúky

Na zápis je potrebné priniesť

 

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ – vyplnenú a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami aj s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od pediatra,
 • rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia a prevencie.

Doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

 • Osobne,
 • poštou,
 • e-mailom,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Oznámenie o zápise, vydané mestom Púchov.

Späť