2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2019 Ekoškôlka


Projekt „Eko-škôlka“ sme realizovali v Materskej škole Požiarna 1292 v meste Púchov. Cieľom nášho projektu bolo zavedenie environmentálnych vzdelávacích aktivít do života materskej škôlky. V rámci projektu sme chceli začať vzdelávať deti o dôležitosti ochrany prírody, jej zveľaďovania a o význame životného prostredia pre ľudí. Práve návyky získané v detstve sú pre zvrátenie negatívneho stavu životného prostredia nevyhnutné. Chceli sme preto projektom podporiť vzdelávanie detí o environmentálnych témach a rozširovanie ich povedomia vo viacerých aspektoch tejto oblasti.

 

Realizované aktivity počas projektu:

- Aktivita 1 : Úprava vonkajšej záhrady pre environmentálne vzdelávanie : V rámci projektu sme sa zamerali na úpravu našej záhrady pre potreby environmentálnej výchovy. Vďaka projektu sme zakúpili a do záhrady umiestnili 4 vyvýšené záhony. Záhony sme osadili v spolupráci s rodičmi, ktorí pomohli aj záhony vyplniť substrátom. Každá trieda získala jeden záhon, do ktorého si môžu počas roka sadiť a pozorovať tak rast rastlín, starať sa o ne. Vďaka tejto činnosti sa naučia deti vážiť si jedlo, naučia sa dopestovať si svoje vlastné a zistia, koľko práce a námahy táto činnosť obnáša. Zároveň môžu sledovať životný cyklus v prírode, kedy rastliny buď odpočívajú alebo rastú a prinášajú plodiny. Každá trieda si svoj záhon označila a niektoré z tried si už stihli s deťmi zasadiť na jeseň do záhonu jahody, bylinky či cibuľky kvetov. Ich rast uvidia potom na jar, ale už teraz sa dozvedeli niečo zo životného cyklu prírody.

Okrem toho sme zakúpili prvky na sledovanie počasia (detský meteo domček a zrážkomer), vďaka ktorým sa deti môžu naučiť viac o počasí a môžu ho počas roka sledovať spolu s učiteľkami. Domček sme umiestnili pri vchode do škôlky, kde si každé ráno môžu deti pozrieť, aké bude počasie. Zrážkomer sme umiestnili do záhrady. Oba prvky sú prístupné voľne v záhrade pre deti tak, aby na nich videli.

Do záhrady nám vďaka projektu pribudol aj vonkajší hudobný nástroj „dendrofón“, pocitový/hmatový chodník a 3 hmyzie hotely na sledovanie hmyzu. Dendrofón nám vyrobil a osadil stolár na mieru a výšku detí. Taktiež torzo chodníka nám vytvoril stolár a osadili ho do záhrady rodičia detí. Deti počas prechádzok nazbierali materiál do chodníka a sami si ho vyplnili. Oba prvky nám slúžia na vonkajšie vzdelávanie detí v exteriéry. Deti môžu oba nové prvky voľne využívať v záhrade a zároveň sú aj spolutvorcovia chodníka. Hmyzie hotely sme umiestnili do záhrady na zem, aby deti mohli sledovať hmyz. Okrem toho sme deťom v rámci projektu zabezpečili nádoby na sledovanie hmyzu, ktoré fungujú ako malá lupa do ruky, do ktorej si môžu vložiť hmyz či drobné predmety z prírody. Nádobky používame aj na záhrade a aj v rámci prechádzky či vzdelávacích aktivít v triede.

 

- Aktivita 2 : Environmentálna knižnica: vďaka projektu sme do materskej školy zakúpili 87 nových kníh s environmentálnou tematikou, ktoré učiteľky deťom čítajú alebo využívajú na aktivity. Všetky knihy sme označili logom grantového programu Zelené oči a erbom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zoznam zakúpených kníh prikladáme do prílohy k záverečnej správe. V každej triede si tak učiteľky spolu s deťmi vytvorili „Knižnicu o prírode“.

 

- Aktivita 3 : Svetelný panel: Do materskej školy sme v rámci projektu zakúpili aj 4 svetelné panely, ktoré sme umiestnili do jednotlivých tried. Učiteľky panely používajú spolu s deťmi na sledovanie prvkov prírody a obkresľovanie materiálov. Pre deti je to vítaná pomôcka, ktorá im umožňuje nahliadať na prírodu z iného pohľadu. Pomáha im vidieť viac detailov a zároveň tieto detaily aj prekresliť jednoduchšie.

 

- Aktivita 4 : Separácia odpadu: Našu materskú školu sme zapojili do projektu „Eko-alarm“ a od začiatku školského roka spolu s deťmi a rodičmi separujeme zubné kefky v jednotlivých triedach. Deti dokonca medzi sebou súťažia, kto prinesie najviac kefiek na separáciu. Tieto kefky sa tak využijú ďalej a neskončia v komunálnom odpade. Do tried sme umiestnili aj nádoby na triedenie odpadu (plast/papier). Deti spolu s učiteľkami triedia a učia sa správať uvedomelo k životnému prostrediu už od malička. Vďaka priamemu separovaniu sa naučia, že niektorý odpad možno využiť opätovne a tým pádom znižovať tvorbu skládok.